Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Asgari Ucret Ne Kadar Oldu?

2023 Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu? 2023’te Asgari ücret 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltildi.

2023 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu?

Vergi Sirküleri 52 : 1 Temmuz 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret Tutarı Belirlendi – Güreli Yeminli Mali Müşavirlik VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER TARİHİ : 21.6.2023 SİRKÜLER NO : 2023/52

1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ Asgari ücret tutarı 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 13.414,50 TL, aylık net 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir. Böylece net asgari ücret tutarı önceki döneme göre %34 oranında yükselerek, 2.895,52 TL artmış oldu.

 • 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak aylık asgari ücretin ayrıntılı hesaplaması aşağıda yer aldığı gibidir:
 • NET ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ:
 • 1. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET (BRÜT) 13.414,50
SGK PRİMİ %14 1.878,03
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (İŞÇİ PAYI) %1 134,15
KESİNTİLER TOPLAMI 2.012,18
NET ASGARİ ÜCRET 11.402,32

/td>

2. İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 13.414,50
SGK PRİMİ %15.5 (İşveren Payı) (*) 2.079,25
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 268,29
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 15.762,04

/td>

/td> (*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir.

ol>

 • Bilgilerinize Sunulur.
 • Saygılarımızla,
 • GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
 • VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Teklif Alınmak İstenen Hizmet Türü
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Açıklama

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Ürün / Hizmetlerin Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Firma Teklif/Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir? Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
  • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  • Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
  • KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
  Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
  İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
  Eposta Adresi: [email protected]

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Teklif Alınmak İstenen Hizmet Türü
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Açıklama

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Ürün / Hizmetlerin Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  2. Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  3. Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

  İlkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Şirketimize Mesajınız

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Memnuniyet ve Destek Sürecine İlişkin Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Ve Geliştirilmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Hizmet Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Operasyonel Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir? Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  • Açık rızanızın bulunması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.
  • Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  • Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?
  • KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25 34398 Sarıyer / İstanbul – Merkez Ofis
  Telefon: 444 9 475 – (0212) 285 01 50
  İnternet Sitesi: www.gureli.com.tr
  Eposta Adresi: [email protected]

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  • Kimlik Bilgileri: Ad, Soyadı
  • İletişim Bilgileri: Telefon, E-posta Adresi, Firma Adı
  • Özlük Bilgisi: Mesleki Görev/Unvan
  • Diğer Bilgiler: Şirketimize Mesajınız

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  • İletişim Kurulması ve Tanıtım Yapılması
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
  2. Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde internet sitesi tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
  3. Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.

  Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Manage consent : Vergi Sirküleri 52 : 1 Temmuz 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret Tutarı Belirlendi – Güreli Yeminli Mali Müşavirlik

  2023 Ağustos asgari ücret ne kadar?

  Asgari Ücret 2023 – Asgari Ücret Ne Kadar? 2023-2022 Asgari Ücret 2023 – Asgari Ücret Ne Kadar? 2023-2022 Asgari Ucret Ne Kadar Oldu 2023 yılı 2. dönem yeni asgari ücret açıklandı, aylık brüt 13.414,50 TL, aylık net 11.402,32 TL, günlük brüt 447,15 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre %34 ‘lık bir artış yapıldı, 01.07.2023 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

  Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) 13.414 50 TL
  Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) 11.402,32 TL
  Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Günlük) 447,15 TL

  Yeni asgari ücret zammı ne zaman?

  Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında milyonlarca çalışan ve işveren için karar vermişti.

  YENİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

  Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024’e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. : Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? İşte zamlı asgari ücretin hesaplara yatacağı tarih – Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

  2023 de asgari ücrete zam var mı?

  2023 asgari ücrete %34 zam! Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.’ dedi.

  Ağustos ayında asgari ücret ne kadar oldu?

  Ay Asgari Ücret Gelir Vergisi Matrahı
  Haziran 10.008,00 8.506,80
  Temmuz 13.414,50 11.402,32
  Ağustos 13.414,50 11.402,32
  Eylül 13.414,50 11.402,32

  2023 yılı SGK primi ne kadar?

  2023 Sigorta Primi Ne Kadar Oldu? – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiri sonrası 2023 yılına ait sigorta primleri de belli oldu. Bu yayının ardından işverenlerin prim hesaplamaları için dikkate alması gereken oranlar asgari ücret üzerinden açıklandı.

  • Bu bağlamda 2023 yılında asgari ücret SGK primi %14 olarak ve işsizlik sigortasi primi %1 olarak açıklandı.
  • Bu durumda kesintiler toplamı 2.012 TL olan asgari ücret, brüt olarak 13.414 TL hesaplandı.
  • Esinti sonrası çalışana ödenen net asgari ödeme tutarı ise 2023 yılında 11.402 TL’dir.
  • Milyonlarca asgari ücretli için önem taşıyan bu oran açıklamaları, aynı zamanda işverenler açısından da oldukça kritiktir.

  Çünkü çalışanlara ait zorunlu sigorta ödemeleri bakanlık tarafından yapılan prim ödeme oranlarına uygun şekilde yapılmalıdır.