Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Icra Ne Demek?

İcra ne anlamına gelir?

Bir alacak sahibinin borcunu tahsil etmek için başlattığı sürece icra denir. İcra Müdürlüğüne takip açarak başlar. Hukuki adı icra takibidir. İcra takibi bu anlama gelmektedir. Haciz bir alacaklının talebi ile borçlu tarafın mallarına ve haklarına el konulması anlamına gelir.

 • Bu işlem icra müdürlüğü aracılığıyla yapılır.
 • İcra Müdürlükleri insanların aralarında yapmış oldukları sözleşmeler ile ilgili alacakların ve hakların kamu gücüyle takibinde yetkilidir.
 • Vatandaşların aralarında yaptıkları akitlerin, sözleşmelerin ve anlaşmaların tamama ermesinde gözetleyici unsur olan devlet, bu gücünü icra daireleri vasıtasıyla kullanmaktadır.

Söz gelimi Sezgin’den 1000 TL borç alan Ahmet, bu borcunu ödemediğinde Kamu adına borç miktarının Ahmet’ten alınarak Sezgine iade edilmesini icra daireleri sağlar. Basit olarak icra müdürlüklerine yapılan başvuru ile alacağınızın kamu vasıtasıyla icra müdürlüğünden tahsilini istemek icra takibidir.

İcra İflas Kanunu hükümleri bu tür durumlar için düzenlenmiştir ve alacaklıyı da borçluyu da korur. Sadece sözleşmelerden doğan alacaklar değil, sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakların takibi de icra müdürlüklerince yapılır. İcra takiplerinde görev icra müdürlüğü tarafından gözetilir. Eve icra kağıdı geldiğinde telaşlanmamak gerekir.

Eğer gelen tebligat icra müdürlüğünden gelmiş ise muhtemelen bir alacaklının borcunu istemesinden ibarettir. Bu tebligatlar iyice okunmalı ve tebligatta belirtilen sürelere dikkat edilmelidir. Pratikte iki anlam da bir borcunuz bulunduğunu ve icra müdürlüğünce bu borcunuza bir takip başlatıldığını bildirir.

İlamlı ya da ilamsız takip hususunda yazımızı buradan takip edebilirsiniz. Ödeme emri veya icra emri ne için gelir? Bir alacaklı icra müdürlüğünden tarafınıza icra takibi başlatmış ise öncelikle bu borçtan haberiniz olması için size ödeme veya icra emri gönderilir. Bu bilgilendirilmeniz için lehinize olan bir işlemdir.

Ödeme veya icra emrini tebliğ aldığınızda bu borç miktarının doğru olmadığını düşünüyorsanız veya ” ben bu borcu zaten önceden ödedim” diyorsanız takibi durdurmak için icra müdürlüğüne başvurmalısınız. Ödeme emri veya icra emri geldiğinde bu belgeyi iyice okuyup ona göre hareket etmelisiniz.

 1. Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız bir avukata başvurabilirsiniz.
 2. Ödeme ve icra emrinden sonra haciz işlemi yapılabileceği için bu belgeleri hafife almamalıyız.
 3. Mal beyanı ne demektir? Mal beyanı nedir diye soracak olursanız tarafınıza başlatılan icra emrinde veya ödeme emrinde belirtilen borcunuzu ödeyeceğiniz malınızı bildirdiğiniz dilekçedir.

Yani borcu kabul ettiğinizde ilgili borcu hangi gelirlerinizle ödeyeceğinizi on gün içerisinde ilgili icra dairesine bildirmelisiniz. Mesela 10.000 TL borçtan ödeme emri geldi, ben memurum ve maaşım 4000 TL, bu maaşımla borcumu 4 ayda taksitle ödeyeceğim.

 1. Mal beyanında bulunmaz iseniz alacaklı olarak takip talebinde bulunan kişi icra mahkemelerine dava açarak mal beyanında bulununcaya kadar tarafınızın 3 ayı geçmeyecek sürede hapsen tazyik edilmenizi isteyebilir.
 2. Tebligatın size ulaşmaması durumunda veya geç ulaşması durumunda bu durumun tespitini isteyebilirsiniz ve gecikmiş itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz.

İcra takibine veya ödeme emrine itiraz etmemeniz halinde bu borç kesinleşir ve bundan sonra evinize haciz gelebilir veya alacaklı bankalarınızda bulunan hesaplarınıza bloke konulmasını, ayrıca evinize, arsanıza veya üçüncü kişilerdeki haklarınıza veya alacaklarınıza haciz konulmasını isteyebilir.

Hakkınızda başlatılan icra takibi sonucu borç kesinleştiğinde icra müdürüne talepte bulunulmasına müteakip icra müdürü eve gelerek borç miktarına yetecek değerde eşyaları tespit ederek tutanak altına alır. Eğer alacaklı talep etmişse bu eşyalar evden alınarak satışa kadar muhafaza etmek üzere yediemin denilen kişiye teslim eder.

Eğer alacaklı talep etmemişse eşyalar evden çıkarılmayarak tekrar size satış günü hazır etmeniz için yediemin olarak bırakır. Eğer yediemin olarak kendi eşyalarınızı teslim almışsanız satış günü orada hazır etmeniz gerekir. Aksi taktirde cezai müeyyideye tabidir.

İcra gelirse ne olur?

Eve Haciz Gelir Mi ? Haciz, icra takibinden sonra uygulanan bir prosedürdür. Bir kişiden alacağı olan bir alacaklının, bu borcu tahsil edememesi halinde yasal yollara başvuracaktır. Yasal yollara başvurması ile borçluya icra takibi başlatılır. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından haciz işlemleri başlatılır.

Icralık olan borç ödenmezse ne olur?

Eve Haciz Gelir Mi; Haciz İşlemleri Kaldırılır Mı? – Eve haciz gelir mi ? Haciz işlemleri 3 ay ya da daha sonrasında borç ödenmediği takdirde başlatılabilir. Burada avukat ile birlikte çalışılıp haczin kaldırılması için uğraşılır. Bankadan alınan kredi sonrasında bu kredinin ödenebileceği düşünülür.

Fakat ödenmediği takdirde banka ya da alacaklı olan kişi haciz işlemlerini başlatılır. Bu hukuki bir süreçtir. Banka 90 gün içerisinde borcun ödenmesini talep eder. Bu süre içerisinde borç ödenmezse haciz başlatılır. Haciz kişi belirli bir sigorta kurumuna ya da belirli bir maaşı alıyorsa ilk olarak maaşına haciz gelir.

Yeterli olmadığı takdirde evine haciz işlemi uygulanır.

İcra ve haciz aynı şey mi?

İcra ve Haciz Arasındaki Fark Nedir? – Haciz ve icra arasındaki fark; haczin icra işleminden sonra gelmesidir. Ülkemizde öncelikle icra aşaması başlar. Borçlu kişi bu süreç içinde borcunu ödemezse haciz başlatılarak borç, borçlu kişiden tahsil edilir.

Icrayı kaldırmak için ne yapmalı?

e-Haciz Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? – e-Hacizin kaldırılması için tek yol, borçların tamamının ödenmesidir. Borçlar tam olarak ödenmedikçe, e-Haciz kaldırılamaz. Borçlu tarafın e-Hacizi kaldırmak için vergi dairesine veya banka şubesine ödeme yapması gerekmektedir.

İcra kaç ay sonra gelir?

İcra davası sonuçlanma süresi 10 günlük bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde dava açılır ve borçlu tarafa tebliğ edilir. Sonuçlanma alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisine dayandırılmaktadır. Tarafların anlaşması halinde kısa süre içerisinde borç tahsil edilebilir.

İcra kaç sene sonra düşer?

1- İcra Dosyası Ne Zaman Düşer (Zamanaşımının Dolması) – Kural olarak bir icra dosyası 10 yıllık sürenin dolmasıyla düşer. Bu kuralın dayanağı Borçlar Kanunundaki 10 yıllık genel zamanaşımıdır. Ancak zamanaşımı daha kısa olarak (mesela 5 yıl olarak) öngörülen borçlar için ise 5 yıl sonunda icra dosyası zaman aşımına uğrar.

İcra dosyasını n d üşmesi meselesi genel olarak zamanaşımı bağlamında sorulmaktadır. İcra takibi kesinleştikten sonra eğer alacak zamanaşımına uğrarsa, borçlu dilediği zaman icra mahkemesine başvurma ve takibin geri bırakılmasını isteme hakkına sahiptir.2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ‘ nun ilgili düzenlemesi şu şekildedir: ” Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zaman aşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33 a.

Maddesi hükmü kıyasen uygulanır” (İİK; m.71/II) ” İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

 • Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir.
 • Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.
 • İ cran ın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır ” (İİK; m.33/a) Burada ö nemli bir ayrım bulunmaktadır: Eğer zamanaşımı takibin kesinleşmesinden sonra dolmuşsa, bu itirazın belli bir süresi yoktur.

Ancak eğer zamanaşımı takibin kesinleşmesinden ö nce dolmuşsa, bu itiraz ö deme emrine itiraz süresi içerisinde ileri sürülmelidir. Bu süre de takip talebinin borçluya tebliğ edilmesinden sonra genel haciz yolunda 7 gün, kambiyo senetlerine ö zgü haciz yolunda ise 5 gündür.

Kaç tl nin altına icra takibi yok?

İkibin TL Altındaki Borçlarınızı Nasıl Silebilirsiniz? 9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. Maddesi kapsamında 2.000 Türk Lirasının altındaki icra takip dosyalarının kapatılması imkanı getirilmiştir.

İlgili torba yasa hem alacaklı hem de borçlu bakımından oldukça faydalı düzenlemeler ihtiva ediyor. Vatandaşlarca tarafımıza yöneltilen ” 2.000 TL altındaki borçlar nasıl silinir?, 2.000 TL altındaki hangi borçlar silinir?, 2.000 TL altındaki borçlar ne zaman silinecek?” sorulara yanıt olması amacıyla işbu yazıyı düzenledik.

Hangi Borçlar Torba Yasa Kapsamındadır?

Borç 15/08/2022 Tarihinden Önce Olmalıdır

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. Maddesi kapsamında bir borcun silinebilmesi için öncelikle; 15/08/2022 tarihinden önce asıl alacak, faiz ve icra masrafları dahil olmak üzere toplamda 2.000 Türk Lirası ve altında bir bedelle icra takibi başlatılmış bulunmalı ya da 2.000 Türk Lirasının üstünde bir bedelle icra takibi başlatılmış olmakla birlikte 15/08/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılan tahsilatlar sebebiyle kalan borç 2.000 Türk Lirası ve daha az olmalıdır.

Dosya Borçlusu Gerçek Kişi Olmalıdır

Aynı zamanda dosya borçlusu bir gerçek kişi olmalıdır. Tüzel kişi şirketler, vakıflar, dernekler kanun kapsamına alınmamıştır. Bununla birlikte dosya alacaklısı için böyle bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Gerçek ve tüzel kişi alacaklılar kanun kapsamındadır.

Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Gibi Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borçlar Yanında Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanmayan Her Türlü Borç Da Silinebilecektir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında başlatılmış bulunan bütün ilamlı ve ilamsız takipler miktar ve borçlu kişi bakımından şartları sağlaması halinde torba yasa kapsamındadır.

Varlık Şirketine Devir ve Temlik Edilmiş 2.500 TL Altındaki Borçlar da Torba Yasa Kapsamındadır

Bununla birlikte torba yasanın geçici 3. maddesi ile varlık şirketlerince devir ve temlik alınan alacaklar için de ayrıca bir tasfiye usulü getirilmiştir. Buna göre bu alacakların tasfiye edilebilmesi için ilgili borcun bireysel nitelikli kredi sözleşmelerinden kaynaklı bir alacak olması, alacağın 15/08/2022 tarihinden önce varlık şirketine devir ve temlik edilmiş olması, yasanın yürürlüğe girdiği 09/11/2022 tarihi itibariyle anapara takip bakiyesinin 2.500 TL ve altındaki tutarda olması ve varlık şirketinin kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri gerekmektedir.

2.000 TL Altındaki İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

Yukarıda açıklanan koşulların sağlanması halinde dosya alacaklısı, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği 09/11/2022 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, icra dosyasına 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında alacağından feragat ettiğine dair bir dilekçe vermelidir.

See also:  PanseksEl Ne Demek?

Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat Portal, Kurum Portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle yapılır.25 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ Geçici 1.

Maddesi uyarınca bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gerekli olan ekranlar oluşturulur ve kullanıma açılır. UYAP Bilişim Sistemi üzerinden ilgili feragatler yapılabilmekle birlikte işlemin yanlış yapılmaması ve hak kayıplarının meydana gelmemesi amacıyla avukat yardımı ile süreci yürütmenizi tavsiye ederiz.

Dosya Borcundan Feragat Edilmesi Halinde İcra Dosyasına Herhangi Bir Harç Ödemesi Yapılmayacak

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.” İcra dosyasından feragat edilmesi halinde dosyada tahsilat yapılmış gibi düşünülerek tahsil harcının yarısı alınmaktadır.

Feragat Edilen 2.000 TL Altındaki Borçlar Değersiz Alacak Kabul Edilecek

Alacaklılar 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında alacağından feragat ederse, feragat ettiği miktar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında değersiz alacak kabul edilecektir, : İkibin TL Altındaki Borçlarınızı Nasıl Silebilirsiniz?

İcra borcu ödenmezse kac yılda af olur?

İcranın kapanması için dosyanın borcunun tamamen ödenmesi veya zamanaşımının geçmesi gerekmektedir. İcra takibi 10 yıllık süre geçmekle kapanmaktadır. Haciz dosyasına 1 yıl işlem yapılmazsa icra takibi kendiliğinden takipsiz kalır ve düşer.

İcra borcuna faiz işler mi?

Yasal icra faiz oranları kaçtır? – İcra takibi faiz hesaplama işlemleri sırasında yasal orana uymak son derece önemlidir. Yasal faiz oranı, Türk Ticaret Kanunu ‘na göre belirlenir. Her yıl yapılan düzenlemeyle açıklanan faiz oranı 2023 yılında %9 olarak belirlenmiştir.

 • Anuna göre ticari işlerde ortaya çıkan borçlanma durumunda uygulanan faiz ise serbestçe belirlenir.
 • Bununla birlikte aynı kanunda ticari işler açısından anapara ve temerrüt faizi de mevzuat hükümlerine göre uygulanır.
 • Bu noktada temerrüt, herhangi bir para alacağı durumunda zarara veya borçlu kusuruna bakılmaksızın ödeme zorunluluğu bulunan bir faiz türüdür.

İcra faiz hesaplama işlemi sırasında kanuni ve temerrüt oranları ise şuna göre belirlenir:

Kanuni Faiz Oranı Temerrüt Faizi Oranı
Sözleşme ile belirlenmiş ise kararlaştırılmış olan faiz oranı icra takibine konu edilir. Sözleşme ile kararlaştırılmış olan faiz oranı icra takibine konu edilir.
Sözleşme ile belirlenmemiş ise faiz oranı yıllık %9 olarak hesaplamaya dâhil edilir. Sözleşme ile belirlenmemiş ise faiz oranı yıllık %9’dur. Borç konusu ticari iş niteliğinde ise yıllık %16,75 faiz uygulanır.

İcra faizi hesaplaması yapılırken belirlenen oranın yıllık olarak uygulanacağını göz önünde bulundurmak gerekir. Yasal çerçeve kapsamında aylık faiz uygulamalarının herhangi bir geçerliliği yoktur. Bu durumdan dolayı icra takibi işlemleri sırasında faiz vadesine dikkat ederek borç ödemesi yapılmalıdır.

İcra borcu olan hapse girer mi?

İcra Kanunundaki Hapis Cezaları | Önen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası: Madde 331- (Değişik: 31/5/2005 – 5358/1 md.) Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 • İflas takibinden veya doğrudan doğruya iflas hallerinde iflas talebinden önce birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da bu fiiller başka bir suç oluştursa dahi bu hükümler uygulanır.
 • Onkordato mühleti veya iflasın ertelenmesi talebinden önceki iki yıl içinde ya da konkordato mühleti talebi veya iflasın ertelenmesi süresinden sonra birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da bu hükümler uygulanır.

Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentinin rehin alacaklısına zarar vermek kastı ile taşınmaz dışına çıkarılması halinde, eklentinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur.

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası: Madde 332 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/2 md.) Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, adet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülasyonlara girişerek yahut işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenalığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, onbeş günden altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.

Konkordato mühleti talebinden önceki iki yıl içinde birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da bu hükümler uygulanır. Bu suç alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur. Borçluyu fazla borç altına girmeye veya talih oyunu ile spekülasyonlarda bulunmaya sevk etmiş yahut ağır faiz almak suretiyle zaafından istifade etmiş olan alacaklıların şikâyet hakkı yoktur.

İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin edenlerin cezası: Madde 333 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/3 md.) Her kim iflas bürosu veya idaresinin yahut bir alacaklının veya alacaklılar toplanmasındaki mümessilinin reyini yahut konkordatoya muvafakatini kazanmak için ona hususi bir menfaat temin veya vaat ederse altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Menfaat temin eden alacaklı yahut mümessili de aynı ceza ile cezalandırılır. Suçun iflas bürosu veya idaresi üyesi tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır. Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu: Madde 333/a- (Ek: 17/7/2003-4949/90 md.

; Değişik: 31/5/2005 – 5358/4 md.) Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastıyla ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara soktukları takdirde, bu işlem ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaması hâlinde, alacaklının şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkradaki suç taksirle işlendiği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine, fail hakkında zararın ağırlığına göre ikibin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası : (1) Madde 334- (Değişik: 31/5/2005 – 5358/5 md.) Konkordato mühleti elde etmek veya konkordato veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesini tasdik ettirmek için hileli tutum ve davranışlarıyla malî durumu hakkında alacaklıları, komiseri, ara dönem denetçisini veya yetkili memuru hataya düşürmek veya konkordato projesine ya da sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması projesine uymamak yoluyla kasten zarara sebebiyet veren borçlu, ilgilinin şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 1. Onkordato komiserinin sorumluluğu: Madde 334/a- (Ek: 17/7/2003-4949/92 md.
 2. Mülga: 31/5/2005 – 5358/23 md.) Kiracının cezalandırılacağı haller: Madde 335 – Üzerlerinde kiralayanın hapis hakkı tanınmış ve 270 inci madde mucibince defteri yapılmış eşyayı kaçıran veya gizleyen borçlu ile tahliyesi emrolunan yeri kiralayana zarar vermek maksadiyle işgal ettiren şahıs Türk Ceza Kanununun (276) ncı maddesine göre cezalandırılır.

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar: Madde 336 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/6 md.) Müflisin mallarını ellerinde bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü şahıslar, iflasın açıldığına dair ilana muttali oldukları tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir mazeret olmaksızın o malları iflas idaresi emrine vermezler veya borçlarını bildirmezlerse, doksan güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar: Madde 336/a – (Ek: 17/7/2003-4949/93 md.; Mülga: 31/5/2005 – 5358/23 md.) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi: (1) Madde 337 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/7 md.) (İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 28/2/2008 tarihli ve E.: 2006/71, K.: 2008/69 sayılı Kararı ile.) 162, 209 ve 216 ncı maddeler hükümlerine muhalefet edenler hakkında da iflas idaresinin vereceği müzekkere üzerine, aynı ceza verilir.

Bu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, verilen ceza düşer. Ticareti terk edenlerin cezası: Madde 337/a – (Ek: 18/2/1965 – 538/133 md.; Değişik: 31/5/2005 – 5358/8 md.) 44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez. Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır. Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası: Madde 338 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/9 md.) Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, asgari ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra mahkemesinin dörtte birden az olmamak üzere tespit edeceği kısmını icra mahkemesi kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur.

 1. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu hakkında bir yıla kadar tazyik hapsine karar verilir.
 2. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir.

Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi bir yılı geçemez. Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgari ücretin üstünde eline geçen para ve menfaatlerin icra mahkemesi kararı ile belirlenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı talep etmiş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir. Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası: Madde 339 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/10 md.) Sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde vaki tezayütleri bu Kanun mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul bir mazereti olmaksızın yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifahi surette bildirmezse ve bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.

Bu cezalara alacaklının şikâyeti üzerine karar verilir. Kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza düşer. Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza: Madde 340 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/11 md.) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez. Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası: Madde 341 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/12 md.) Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası: Madde 342 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/13 md.)
 • İcra dairesi marifetiyle alacaklıya veya alıcıya teslim edilen bir taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 290 ıncı maddesi mucibince umumi hükümler dairesinde cezalandırılır.
 • 30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası: Madde 343 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/14 md.)

Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilâm hükümlerine makbul mazerete müstenit olmayarak muhalefet eden borçluların, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

 1. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
 2. Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:(1) Madde 344 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/15 md.) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Nafaka borclarında cezai sorumluluk bakımından icra veya ödeme emri borclunun vekiliyle birlikte asile de tebliğ edilmek zorundadır.Aksi halde İİK madde 344 uyarınca nafakasını ödemeyen borclular cezalandırılmazlar. Nafaka borclarında,takip tarihinden önce birikmiş nafakaların ödenmemiş olması cezalandırmayı gerektirmez.

Nafaka borclarında,icra veya ödeme emrinde hangi aya ait nafakanın talep edildiği açıkca gösterilmesi gerekir.Aksi takdirde borcluya ceza verilemez. Nafaka borcunun ödenmemesinden dolayı ceza verildikten sonra bu ceza infaz edilinceye kadar işleyen nafakalarla ilgili ceza verilemez.Cezanın infazından veya şikayetten vazgeçme ile cezanın düşürülmesi kararından sonra,en az bir aylık nafaka borcu istenebilir hale gelince şikayet hakkı doğar.

 1. İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. İcra İflas Kanunundaki cezayı gerektiren davalar icra dosyasının bulunduğu yerdeki İcra Ceza Mahkemelerinde görülmektedirler.
 3. İCRA İFLAS KANUNDAKİ SUÇLARDA CEZA ZAMANAŞIMI

İcra İflas kanundaki tazyik/disiplin hapsine ilişkin verilen kararlar kararın kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde infaz edilmemesi halinde ‘’ceza zamanaşımına”uğrar ve bu cezalar yerine getirilmez. İcra İflas Kanununda düzenlenen ve müeyyide olarak hapis ve adli para cezası öngörülen fiilerde ceza zamanaşımı 10 yıldır.Bu suçlara tek tek baktığımızda (İİK,331,332,333,333/a,334,334/a,336,337/a,338/1,341,345/a, ve 243/b) : İcra Kanunundaki Hapis Cezaları | Önen Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

İcra takibinden nasıl kurtulurum?

Temelde borcun ödenmesine ilişkin detayların belirlenmesinin ardından borçlu kişilerin icra dairesine giderek borcunu ödemesinin ardından bu dosyalar kapanacaktır. Alacaklı tarafından borcunu tahsil edememesi durumunda avukatlı veya avukatsız olarak icra takibine başvurması mümkündür.

İcra takip masraflarını kim öder?

İcra Takibi Masraf Hesaplama Nasıl Gerçekleşir? – İcra takibi sırasında alacaklı ve borçlu tarafından masraflar oluşmaktadır. Devlet bu konuda sahip olduğu avukatlar, yasalar doğrultusunda masraf hesaplamasına gider. Eskişehir icra avukatı avukatlık ücretleri, dosya işlemleri, tebliğ durumlarına kadar tüm masrafları hesaplamaktadır.

 • İcra ve İflas Yasası 59.
 • Madde bu konuda kişilere bilgi vermektedir.
 • Yasalar tarafından desteklenen bu durum karşısında alacaklı takip esnasında oluşan tüm masrafları borçlu kişiye yansıtabilmektedir.
 • Ortada oluşmuş olan dava masraflarının borçlu kişi ya da kişileri tarafından ödenmesi yönünde yasalar mevcuttur.

Alacaklı kişi ilk aşamada itirazlar, bildirme işlemleri için İcra Müdürlüğüne bildirme yapar. Ancak borçludan alınacak ödeme ile bu masrafları geri alabilecektir.

İcra gelmesi ne kadar sürer?

İlamsız olarak tanımlanan icra takiplerinde ise ödeme emri tebliğin üzerinden bir süre belirlenmiştir. Bu süre 7 gündür.7 gün içinde herhangi bir itiraz söz konusu değilse haciz işlemlerine başlanır.

İcra eve haciz gelir mi?

EVE HACİZ GELİR Mİ EVE HACİZ GELİR Mİ? Kesinleşmiş bir icra takibi sonrasında alacaklı talep ettiği doğrultuda eve haciz gelebilmektedir. Eve haciz gelse bile evdeki tüm eşyaların haczi gerçekleştirilemez. Kanunda hangi eşyaların hangi şartlar altında haczedilebileceği belirtilmiştir.5 Nisan 2023 tarihinde yapılan değişiklik ile konuta hacze gidilebilmesi için icra mahkemesinden karar alınması gerekmektedir.

 1. Yeni düzenleme şu şekildedir; Konutta haciz: Madde 79/a- İcra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yerde haciz yapılmasına karar verir ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunar.
 2. Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verir.

Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılır. Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verir.

 1. Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam olunur.
 2. Ancak konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına rıza göstermez ise haciz işlemine son verilir ve müteakip işlemler hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Haciz Nedir? Bir alacaklı alacağını tahsil edebilmek için icra takibi başlatabilmektedir. İcra takibi başlatıldıktan ve belli prosedürlerden geçildikten sonra icra takibi kesinleşecektir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı talep ettiğinde borçluya ait alacağı ödemeye yetecek kadar olan mal ve hakları icra dairesi tarafından el konulur.

Bu işleme haciz denir. Eve İcradan Kâğıt Gelmesi Ne Anlama Gelir? Bu durumda gelen kâğıdın içeriğinin dikkatlice okunup anlaşılması önem arz eder. İcra dairesinden kişiye borcunu ödemesine ilişkin bir tebligat gelmesi halinde borçlu aleyhine icra takibi başlatıldığının göstergesidir. Evde Haczedilebilecek Olan Eşyalar Evde aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar hacze kabil değildir.

Örneğin buzdolabı, yatak gibi eşyalar haczedilemez. Eğer bu lüzumlu eşyalardan birden fazla bulunuyorsa o halde fazlalık olan eşyalar haczedilebilecektir. Yani eğer bir buzdolabından 2 tane varsa onun biri hacze kabil olacaktır. Yine hem buzdolabı hem de derin dondurucu bulunması halinde derin dondurucu haczedilebilecektir.

Burada eşyaların haczedilebilecek olmasının bir şartı da değerinin fazla olması hususudur. Değeri fazla olan eşyalar hacze konu olabilecektir. Bir kalem veya defterin haczi anlamsız olacaktır. Bu iki durum dikkate alındıktan sonra geriye kalan mücevher, para, değerli süs eşyası, kıymetli evrak gibi mallar haczedilebilecektir.

Aile Evine Haciz Gelir Mi? Haciz işlemi öncelikle borçlunun sistemde kayıtlı olan ikametgah adresinde yapılacaktır. Bu adres borçlunun ailesi ile yaşadığı yer ise bu eve de haciz gelebilmektedir. Ama bu evden sadece borçluya ait olan eşyalar haczedilebilecektir.

Bu sebeple borçlunun olmayan eşyaların malikinin ispatı önemlidir. Borcumdan Dolayı Eşime Haciz Gelir Mi? Eşler arasında mal ayrılığı sözleşmesi bulunmaktaysa o evlilik birliği içinde eşin elde ettiği mallar sadece kendisinin sayılacağından dolayı eşin mallarına haciz işlemi yapılamaz. Eğer eşler arasında mal ayrılığı sözleşmesi bulunmamaktaysa eşlerin evlilik birliği içinde elde ettikleri mallar üzerinde birlikte mülkiyet hakları bulunduğundan dolayı borçlu eşin borcundan dolayı diğer eşin malları da haczedilebilir.

Bu durumda eş, icra dosyasına üçüncü şahıs sıfatıyla eklenerek haciz ihbarnamelerinden haberdar olması sağlanabilir. Kiralık Eve Haciz Gelir Mi? Evin kiralık olması haciz gelmesine engel değildir. Ama eğer ki ev eşyalı olarak kiralanmışsa ve evin eşyalı olarak kiralandığını içeren kira sözleşmesi noter tarafından onaylanmışsa o halde haciz işleminde evdeki eşyalar haczedilmez, sadece borçlunun şahsi eşyaları haczedilir.

Eve Haciz Geldiğinde Ne Yapılır? Yasal Haklar Nelerdir? Eve haciz geldiğinde haczedilen malların değerleri tespit edilir ve eğer alacaklının rızası varsa borçluya yediemin olarak bırakılır. Ama borçlunun borcunu ödemeyeceği davranışlarından anlaşılıyorsa o zaman resmi yediemine haczedilen eşyalar bırakılacaktır.

Borçlu bu aşamada eşyaların kendisine ait olmadığını fatura gibi belgelerle kanıtlayarak eşyaların haczine engel olabilir. Ayrıca borçlu yapılan hacze karşı icra mahkemesinde itiraz edebilir. Hacize İtiraz Nasıl Yapılır? Borçlu kendisine ödeme emri geldikten sonra 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmelidir.

Aksi takdirde icra takibi kesinleşmiş olacaktır. Bunun sonrasında alacaklının talebi ile haciz işlemleri başlayacaktır. Bu aşamadan sonra borçlu menfi tespit davası açarak itirazda bulunabilir. Bu dava kesinleşmiş icra takibine karşı açılan bir davadır. Menfi tespit davasının açılabilmesi için ise borçlunun icra dairesine ödeme yapmamış olması gerekir.

Eğer borçlu ödeme yapmışsa o zaman istirdat davası açabilmektedir. Bu dava borçlunun kendisini borçlu olarak kabul etmediği durumlarda ödediği parayı geri alabilmek için açılır. Mal Beyanında Bulunulmazsa Ne Olur? Borçlu kendisine ödeme emri geldikten sonra üç şekilde davranabilir.

Ya borcunu öder ya itiraz eder ya da icra dairesine mal beyanında bulunur. Mal beyanı, borçlunun maliki olduğu ve borcunu ödemeye yetecek değerdeki mallarını icra dairesine bildirmesidir. Bu bildirim yazılı bir şekilde yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Borçlunun ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içinde mal beyanında bulunması gerekecektir.

Bu süre içinde mal beyanında bulunmayan borçluya uygulanacak yaptırım İcra İflas Kanunun 76. maddesinde belirtilmiştir. Madde metni şu şekildedir; “Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hâkimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur.

İcra takibi nasıl kapatılır?

Borcu ödediğinizde, alacaklı tarafından yapılan talep üzerine mahkeme kararı ile icra dosyanızın kapatılması sağlanır. İbraname ile de icra dosyası kapatma işlemi yapılabilir. Bunun yanında, e-Devlet üzerinden ödenen icra dosyalarının düşme tarihi görüntülenebilir.

Ne kadar borca icra gelir?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin aldığı içtihat değişikliği kararı ile 3 bin 300 TL’nin altındaki borçlar için icra takibi başlatılmayacak.

İcra dosyası açık kalırsa ne olur?

İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı Süresi – İcra dosyası yenileme zamanaşımı konusunda dosyanın açık kalma süresi oldukça önemlidir. İcra dosyasının açık olduğu durumlarda bir gayrimenkule veya araca haciz konulduğunda, araçlarda 1 yıl, gayrimenkulde 2 yıl işlem yapılmadığında icra dosyası da düşmektedir.

Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel borçlarOtel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi turistik bölgelerdeki konaklama borçları ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme borçlarıKüçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacak borçlarıOrtaklık sözleşmelerinden kaynaklanan veya bir ortaklıkta ortaklar arasındaki alacak borçlarıVekâlet, komisyon ve acentelik sözleşmeleri ile ilgili alacak borçlarıEser sözleşmeleri ile ilgili alacak borçları

İcra dosyası yenileme ve zamanaşımı konusunda daha detaylı bilgi almak için Altuntaş Avukatlık Büromuza başvuru yapabilirsiniz. Sıkça Sorulan Sorular İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı Süresi Nedir ? 10 yılı aşkın icra takip davaları bazı şartlara bağlı olarak zamanaşımına uğramakta ve icra dosyası kapanmaktadır.

İcra dosyası kendiliğinden kapanır mı?

İlamlı İcra Takibi Nedir? – Alacaklı kişinin elinde bir mahkeme kararının yani mahkeme ilamının bulunması, icra takibinin ilamlı olarak yapılmasını ön görür. Alacaklı, elindeki bu belge ile takip talebiyle icra müdürlüğüne başvuru yaparak, icrayı başlatabilir. İlamlı icra takibi yapılırken;

Alacağa dair ispat ve belge gösterilmesi gerekir. Mahkeme kararı Mahkeme nezdinde yapılan sulh, kabul ya da feragat belgesi Hâkim kararı Noter senedi ve İcra ve temyiz kefaletnameleri olmalıdır.

İlamlı takibinde, mahkeme kararının kesinleşmesi diye bir şey yoktur. Bunun yanında borç, mahkemece belirlendiği için, borca itiraz edilemez. Zamanaşımı, ifa ve temyiz davaları açılabilir. İlamlı icralarda zaman aşımı 10 yılken; bu süre zarfında hiçbir işlem yapılmazsa, icra dosyası kendiliğinden düşecektir.

İcra takibi e devlette görünür mü?

Icra Ne Demek Son zamanlarda e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen en önemli hizmetlerden birisi de icra dosyası sorgulama ve icra borcu öğrenme işlemidir. Bu işlem sayesinde internet üzerinden adınıza açılmış ya da kendi açtığınız icra davalarını kolaylıkla takip edebilir, içeriğini görebilirsiniz.

 • E devlet üzerinden Adalet Bakanlığı dosya sorgulama bölümünden işlem yapabilirsiniz.
 • E-Devlet sistemine kayıtlı olan tüm resmi kurumların hizmetlerini internet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.
 • Bu hizmetlerden bir tanesi de Adalet Bakanlığı’na bağlı icra borcu öğrenme işlemidir.
 • Birçok vatandaş üzerine açılmış icra dosyasını veya icra borcunu nasıl öğreneceğini merak ediyor.

E-Devlet üzerinden icra borcu öğrenme işlemidir işlemleri için şu adımları izleyebilirsiniz;

Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfası https://www.turkiye.gov.tr açın. Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapınız. Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek ‘Giriş’ butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.) Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak İcra Dosyası Sorgulama (Adalet Bakanlığı) yazıp arama butonuna basın. Açılan sayfa Adalet Bakanlığı’na ait bir sayfa olarak burada hakkınızda açılmış tüm icra dosyalarını ve üzerinizde bulunan tüm icra borçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Icra Ne Demek icra borcu ogrenme nereden yapilir

İcra dosyası ne zaman kapanır?

İcra takibinde zaman aşımı süresi toplamda 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu toplam süre içinde ilgili kanun çerçevesinde borçlar 10 senede zaman aşımına uğrar. Avukatlar ile yapılan icra takibinde ise icra takibinin yenilenmesi durumunda süreler her dosya yenilendiğinde tekrar uzayabilir.

İcra işlemi ne kadar sürer?

İcra davası sonuçlanma süresi 10 günlük bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde dava açılır ve borçlu tarafa tebliğ edilir. Sonuçlanma alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisine dayandırılmaktadır. Tarafların anlaşması halinde kısa süre içerisinde borç tahsil edilebilir.

İcra borcu avukata ödenir mi?

İcra Borcunu Avukata Ödeme | İcra Borcu Dosyasını Kapatmak 2023 Hukuki uygulamalarda icra dosyası kapatılırken hangi yöntemin tercih edilmesi gerektiği merak konusu olmaktadır. İcra dosyasının kapatılması evresinde başvurulabilecek iki yöntem söz konusudur.

 1. Bunlardan biri icra müdürlüğüne doğrudan ödeme yapılması, diğeri haricen ödeme yapılmasıdır.
 2. Bir alacaklı borçlu kişiden kendi çabaları ile alacaklarını elde edemez ise icra borcunu avukata ödeme aracılığı ile ya da avukatsız şekilde kendisi icra takibine başvuru yapabilmektedir.
 3. Bu takip başlarken alacaklı kişiden başvuru harcı ve peşin harç adında harçlar alınmaktadır.

Takip başlatılmasından sonra ise, bu takibi avukat yürütüyorsa bu harçlara vekâlet suret harcı da eklenmektedir. Borçlu kimse, cezaevi harcı dışındaki alacak, masraf, faiz, vekâlet ücreti ve harçlardan sorumlu olmaktadır. Dosyanın hangi evrede borcunun kapatılıp infazının yapılacağına göre tahsil harcı oranı değişmektedir.

Borcunu ödemek ve icra borcu dosyasını kapatmak isteyen borçlu kişi, icra müdürlüğüne başvurarak, borçlu olduğu dosya ile ilgili kapak hesabı yapılmasını talep edebilmektedir. Sonuca göre, borcunu öderse dosya ile yasal sorumluluğu bitmektedir. Hacizli malları varsa malların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını ister.

Bir başka yol da borçlu kişinin alacaklının avukatı ile iletişim kurarak biz çözüme ulaşmaya çalışmasıdır. Bu yol ile yapılacak ödemeler avukat ile alacak ile alacaklı inisiyatifine göre şekil almaktadır. Bu duruma hukuki uygulamada borcun haricen tahsili de denir.

 • Yani bir nevi icra borcunu avukata ödeme şeklinde gerçekleşir.
 • İlgili borcun tamamı ödendiğinde alacaklı kişinin avukatı ya da kendisi borcun haricen tahsil edildiğine ilişkin bir dilekçe yazar ve dosyanın kapatılma talebini icra müdürlüğüne vermektedir.
 • İcra borcunu avukata ödeme yani haricen ödeme şeklinde tarafların arasında pazarlık yapma olanağı bulunmaktadır.

Pazarlık edilebilecek kalemler takipte kesinleşen miktar, mevcut vekâlet ücreti, faiz vb. kalemlerdir. Devletin alacağı tutarlar haricinde yapılacak olan bu pazarlığa icra müdürlüğü müdahale etmemektedir. Bu yolun en iyi avantajı, ilgili tarafların haricen icra borcunu ödedikleri durumda ve haricen tahsil bildirimini icra müdürlüğüne yapmaları halinde, icra dairesine yapılacak ödemede kesilen tahsil harcına göre yarı yarıya düşmekte olmasıdır.

 1. Bu tutar, doğrudan icra dairesine ödeme yapılması durumunda, tutarların net olarak yarısıdır.
 2. Ayrıca tahsil harcından ziyade haricen ödeme şekline göre kapatılan icra dosyasında da alacaklı kişinin ödemekle yükümlü olduğu yüzde ikilik cezaevi harcı da alınmamaktadır.
 3. Bu yol da dikkat edilmesi gereken husus, alacaklı kişi tahsil bildirimini icra müdürlüğüne yapmadığı durumda icra dosyası açık kalmaktadır.

Bu durumda icra borcu olan kişinin icra dosyası açık olduğundan her an haciz işleminin gerçekleşebilme durumu vardır. Bu nedenle icra dosyasının icra müdürlükleri tarafınca kapatılmasının sağlanması borçlu kişinin hakkında tekrar haciz yapılmasını önlediğinden, haricen icra borcunu avukata ödeme akabinde alacaklı kişi tarafından ilgili icra dosyasına haricen tahsil edildiğine dair bildirimde bulunması sağlanmalıdır.

 1. Gerekli tahsil harcı da dosyaya yatırılarak dosya kaydı kapatılmalıdır.
 2. İlginizi çekebilir: Küçükokka Hukuk Bürosu kurulduğu andan bu yana Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Uluslararası Hukuk, Tazminat Hukuku, İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Tüketici Hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermekte olup, seçkin şahıs ve şirketleri temsil etmektedir.

: İcra Borcunu Avukata Ödeme | İcra Borcu Dosyasını Kapatmak 2023

İcra takibi nasıl kapatılır?

Adıma İcra Dosyası Açılmış Ne Yapmalıyım? – İcra takibi, bir borcun tahsili için başvurulan yasal bir süreçtir. Bu süreçte borçlu olarak adınızda bir icra dosyası açılabilir ve bu durum oldukça stresli olabilir. Ancak, endişelenmenize gerek yok çünkü dosyasının kapanması mümkündür.

 • Öncelikle, icra takibi sırasında borcunuzu öderseniz icra dosyanız otomatik olarak kapanır.
 • Borcu ödediğinizde, alacaklı tarafından yapılan talep üzerine mahkeme kararı ile icra dosyanızın kapatılması sağlanır.
 • İbraname ile de icra dosyası kapatma işlemi yapılabilir.
 • Bunun yanında, e-Devlet üzerinden ödenen icra dosyalarının düşme tarihi görüntülenebilir.

Eğer icra dosyanız hala açık ise, bunun nedeni farklı olabilir. Ödeme yapmanıza rağmen dosya kapanmadıysa, alacaklı tarafından kapatma işlemi gerçekleştirilmemiş olabilir veya sistemsel bir hata meydana gelebilir. Bu durumda, ilgili mercilere başvurarak sorunu çözebilirsiniz.