Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Kalitatif Ne Demek?

Kalitatif ve kantitatif ne demek?

Kimyasal analiz sırasıyla kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne kalitatif ; bu bileşenlerden her birinin miktarını bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir.

Kantitatif kelime anlamı nedir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kantitatif, sıfat olarak Fransızca ‘daki “quantitatif” kelimesinden gelmektedir. Miktarsal, nicel anlamına gelir. Kantitatif araştırma yöntemi, Analitik kimyada maddenin analiz edilmesi için kullanılan iki işlemden bir tanesi. Bir maddenin içindekilerin ne olduğunu değil, bu maddenin içinde bulunanların ne kadar olduğunu analiz etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bir diğer analiz yöntemi ise kalitatif yöntemdir.

Kalitatif özellik ne demek?

 Kalitatif (Morfolojik=Nitel) Karakterler: Renk biçim gibi dış görünüşle ilgili karakterlerdir. karakterlere örneklerdir. Bu karakterlerin bazı ortak yanları vardır ki bunlar kalitatif karakterleri diğerlerinden ayırır.

Kalitatif nicel mi?

Kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemleri günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Kantitatif araştırma; nicel araştırma, kalitatif araştırma ise nitel araştırma olarak ifade edilmektedir. Kantitatif ve kalitatif farkı dediğimizde özetle, nitel araştırma metinsel veriler yani sayısal olmayan veriler üretir.

Kantitatif nedir ornek?

Kantitatif karakterlerde kalıtımın diğer bir özelliği de bazı döllerde ana ve babanın karakterlerinden daha üstün karakterlerin ortaya çıkmasıdır. Orta derecede kırmızı taneli iki buğdayın melezlenmesi buna örnektir. F2 kuşağında anaç çeşitlerin tanelerinden daha koyu ve açık renkli taneler elde edilmiştir.

Kantitatif veriler nelerdir?

Kantitatif (niceliksel) yöntemler – Önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma türüdür. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir.

Elde edilen sonuçlar üzerinde gerekli istatistiki ve matema-tiksel analizler yapılabilmektedir. Nicel araştırma yönteminde, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmaktadır. Yani, konu hakkında yoğun bir analiz değil aksine, daha yüzeysel, daha çok sayısal ve çoğunluk/azınlık temsiliyetleri saptanmaktadır.

Nicel araştırmalarda sayısal temsiliyet söz konusu olduğu için, araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir. Son yirmi beş yıl içinde, klasik yöntemlerin yerine geçmeyi değil de, onların bazı noksan yanlarını tamamlamayı amaç edinen kantitatif (nicel) analiz yöntemleri geliştirilmiş bulunmaktadır.

 1. Bu yöntemlerin üstün bir tarafları vardır: objektif olmaları.
 2. Bu yöntemler metinlerin yorumlanmasındaki sübjektif öğelerin ayıklanması ve yorumlayıcının kişiliğinden özgür bir yorumlama yapabilmesi için kullanılmaktadır.
 3. Bu yöntemlerin uygulamalarında belgeler bir araştırmacı grubu tarafından incelenebilmekte ve hesap makineleri de kullanılabilmektedir.

Anketlerin, kitlelerin süreç içinde ortaya çıkan değişkenlerin etkisiyle tutum ve kanaatlerinde ne gibi farklılıkların ortaya çıktığını ya da belirli bir zamandaki tutum ve kanaatleri tespit etmeye yaradıkları ortadadır. Anket, özellikle sosyal bilim araştırmalarında başvurulan bir yöntemdir.

 1. Önceden hazırlanan anket formlarına bağlı olarak araştırma yapılır.
 2. Bu formların hazırlanması, uygulanması, analizi ve yorumlanması uzmanlık gerektirir.
 3. Bunların yanı sıra gelen kültür ve insan davranışlarını değerlendirme yetenekleri anketlerin hazırlanması ve uygulanmasında etkili olur.
 4. Anket araştırması, özel olarak belirlenmiş bir ana kütlenin (evren) içinden örneklem seçilerek gerçekleştirilen çalışmadır.

İstatistik ilkelerine uygun yapılırsa, belirli ölçüde güven verebilen bir örneklemden hareketle ana kütle hakkında genelleme yapılabilir. Anket, basit bir bilgi toplama süreci değildir. Anket sistematik ve planlı çalışmayı gerektirir. Elde edilen verilerin doğruluğu, büyük ölçüde kullanılan yöntemlerin seçimine ve uygulamasına bağlıdır.

 1. Bu yöntemler potansiyel hata kaynaklarından bağımsız oldukları sürece, anket sonuçlarının doğruluğu artacaktır.
 2. Araştırmada karşılaşılan hata kaynakları, kapsam, örnekleme, ölçüm ve cevaplanmama hatalarıdır.
 3. Araştırma evrenine tamamen ulaşmak mümkün olmadığı için, bu evreni temsil etme özelliğine sahip belirli sayıda belirli yöntemle daha az bir kitle olan örnekleme seçilir.

Anket, bu örnekleme üzerine yapılır. Böylece; araştırmanın hem maliyeti, hem de uygulama tarihi daha net ve kısa sürede biter.

Kantitatif değer ne demek?

Kantitatif Ne Demek? Tıp Dilinde Kantitatif Kelimesi Hangi Anlamlarda Kullanılır? Fransızcadan ortaya çıkmış bir kelimedir ve kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kantitatif Ne Demek? Kantitatif kelimesi Fransızcadan gelen bir kelimedir. Kimyasal analiz etmek için kullanılan kantitatif ve kalitafif yöntemlerinden birini ele almaktadır.

Antitatif yani nicel analiz anlamına gelmektedir. Yani bir maddenin içinde bulunan ürünlerin ne derece olduğu ve miktarını öğrenmek için kullanılmaktadır. Analitik kimya da kullanılan bir terim ve yöntemdir. Tıp Dilinde Kantitatif Kelimesi Hangi Anlamlarda Kullanılır? Kantitatif bir ayrıştırma işlemi olduğu için alanında biyokimya laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

Biyokimya laboratuvarların da ayrıştırma işlemi yapılmak için kantitatif analiz terci edilmektedir. Hastadan alınan örnekler bu yöntem ile ayrıştırılarak % oranı ortaya çıkmaktadır. Tıp alanından kantitatif sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. : Kantitatif Ne Demek? Tıp Dilinde Kantitatif Kelimesi Hangi Anlamlarda Kullanılır?

Kanda kalitatif ne demek?

Hamilelik için kan testi için en uygun zaman nedir? – – Hamilelik tanısının konulması için en belirleyici etkenlerden biri beta HCG hormonundaki değişimdir. Beta HCG yüksekliği hamileliğe işaret eder. Bu hormonun kanda artma oranı kişiden kişiye farklılık gösterir.

Hamileliğin son evresine kadar HCG oranı aşama aşama artar. Bazı kadınlarda regl gününe iki gün kala beta HCG değerleri yükselebilir, Bu testi aç ya da tok karnına yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Kalitatif kan serumu testi ile kan değerleriniz incelenerek beta HCG yüksekliğinize göre hamilelik teşhisi konulabilir.

Döllenme sonrasındaki birkaç günde veya döllenme sonrası ilk yumurtlama evresinde HCG değerleri yüksek çıkmayabilir. Hamilelik için yapılan kan testlerini cinsel ilişkiden çok kısa bir süre sonra tercih etmek güvenilir sonuçlar vermez. Bu nedenle regl tarihinin geçmesini beklemenin önemi büyüktür.

Kantitatif nedir sosyoloji?

· Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara Kantitatif araştırma denir. · Psikoloji, sosyoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışlarını inceleyen araştırmalara ise kalitatif araştırma denir.

Kalitatif karar verme nedir?

2. Nitel araştırma (Kalitatif) Marka, toplum, hizmet, pazar, ürün vb. noktalarda da sıkça yer verilen ve bireylerin tavırlarının, fikirlerinin ve diğer kavramların anlaşılmaya çalışıldığı araştırma yöntemidir.

Kantitatif özellikleri nelerdir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Niceliksel özellik veya kantitatif özellik, derecesine göre değişebilen, poligenik etkilerden sorumlu tutulan ve ayırt edici özelliklere sahip olan fenotipleri, yani çevre ile bir veya birden fazla genin meydana getirdiği ürününü tanımlar.

Niceliksel özellik lokusu (NÖL) ise, niceliksel bir özelliğin altında yatan genleri içeren ya da bu genlerle bağlı olan DNA’nın gerili şeritlerini ifade eder. Niceliksel bir özelliğin belirlenmesiyle ilişkili genleri içeren genomun haritadaki eşleştirme bölgelerinde ve DNA fragmanlarının uzuluklarının tespit edilmesinde APUP ( İng:AFLP ) veya TNP ( İng:SNP ) gibi moleküler etiketler kullanılır.

Bu, varyasyon özelliği altında yatan gerçek genlerin belirlenmesi ve sıralanması esnasında atılan ilk adımlardan biridir.

See also:  AZ Kokusuna Ne Iyi Gelir?

Kantitatif ekonomi ne demek?

Belirli bir anda, hedef pazarınızın temsili bir örneğinden toplanan, belirli bir değişkenin gözlemlenmesini gerektiren bir çalışma türüdür.

Kalitatif ne demek araştırma?

Kalitatif Araştırma Kalitatif Ne Demek Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal bir zemine oturtarak genellemelere varmak değil, araştırmanın amacı olan konuya ilişkin derinlemesine bilgi edinmektir.

 • Alitatif araştırma verilerin görüntü, metin, resim, diyalog, ses, duruş, tonlama, insan davranışı, hareketi gibi değişik formlarda olduğu durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 • Genellikle yapısal olmaması ve küçük örneklere uygulanması nedeniyle keşfedici araştırmalar için uygundur ve ancak kantitatif araştırmalar ile beraber de kullanılabilir.

Kalitatif Araştırmanın Avantajı:

Genellikle kalitatif araştırmalar kantitatif araştırmalardan daha ucuza mal olur. Kalitatif araştırmalar tüketicilere ait içsel motivasyonları ve duyguları ortaya çıkarmada oldukça işlevseldir. Kantitatif araştırmalarla beraber kullanıldıklarında kalitatif araştırmalar, kantitatif araştırmalara yardımcı olur, etkinliklerini arttırır. Son dönemlerde bilgisayar teknolojisi ve kalitatif araştırmaları analiz etmede kullanılan yazılım programlarının gelişimi, bu tür araştırmaların kullanımını teşvik etmektedir.

: Kalitatif Araştırma

Kalitatif değerlendirme ne demek?

Kalitatif Risk Değerlendirme Teknikleri Kalitatif risk değerlendirme, tanımlanan iş sağlığı ve güvenliğinde risklerin hedefler üzerinde olası etkilerinin sıralanması için uygulanmaktadır. Bu sayede, risk öncelikleri belirlemektedir. Risk, sonuçların ve ihtimallerin üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 • Risk İhtimali (Olasılık): Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.
 • Risk Sonucu (Şiddet): Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür. (Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar.)
 • Risk Derecesi: Riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.
 • Risk : Olasılık x Şiddet Tehlikenin yani meydana gelen veya gelme ihtimali olan zararın şiddetine göre önemi tespit edilir.

İş Sağlığı Güvenliği, Kalitatif risk değerlendirme tekniklerinde risk değeri hesaplanırken sözel değerlerden faydalanılmaktadır. Risk hesaplanırken ve ifade edilirken numerik değerler yerine tanımlayıcı değerler kullanılmaktadır. Şiddet (Önem) puanlaması aşağıdaki şekilde olabilir:

 • Çok önemli: Ölüm, yaralanma veya uzun süreli hastalık/sakatlıklara sebep olacaktır.
 • Ciddi: Yaralanmalar, hastalıklar ve kısa süreli sakatlıklara sebep olacaktır.
 • Hafif: Diğer tüm yaralanmalar ve hastalıklara sebep olur.

Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ise aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Yüksek: Ortaya çıkacağı kesindir.
 • Orta: Sıklıkla meydana gelecektir.
 • Düşük: Nadiren ortaya çıkacaktır

Bu değişkenlerin içeriği mevcut işletmenin yapısı, kaydedilen geçmiş dönem verileri, uzmanların tercihi, çalışma sonu ihtiyaçları vb. birçok faktöre göre değerlendirilip isimlendirilebilir veya daha fazla/az sınıflara ayrılabilmektedir.1- Ön Tehlike Analizi – (Preliminary Hazard Analysis – PHA) : Kalitatif risk değerlendirme tekniklerinden biri olan ön tehlike analizi detaylı çalışmalarda model olarak kullanılabilecek bir yöntemdir.

Mevcut sistemde veya belirlenen süreçte yer alan potansiyel tehlike alanları tespit edilerek değer biçilir ve tespit edilen her bir tehlike için yaklaşık olabilme ihtimalleri belirlenir. Ön tehlike analizi yapılırken tehlike alanları ve durumlarını gösteren kontrol listeleri incelenir. Bu listeler sistemde/süreçte yer alan mevcut teknolojiye ve ihtiyaçlara göre belirlenmektedir.

Her bir tehlikeli durum için ayrı ayrı incelemeler yapılarak tehlikeler için önleyici durumlar ve belirlenen tehlikelerin hangi sıklıkla ortaya çıktığı tespit edilir. Bu sonuçlara göre analiz edilecek metot belirlenir. Bu listelerde tespit edilen riskler risk değerlendirme formunda değerlendirilir.

 1. Sonuç olarak tehlikeler sıraya konur ve önlemler bu öncelik sırasına göre dikkate alınır.
 2. Ön tehlike analizi tek başına yeterli bir metot değildir.
 3. Çünkü bu metot, önleyici metotlara geçiş aşamasında kullanılmaktadır.
 4. İçeriği detaylar sağlamak maksadıyla geliştirilmemiştir.
 5. Özellikle tehlikeli veya çok tehlikeli sınıflamalar içinde yer alan endüstrilerde, tehlike derecelerine uygun analiz yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.2- İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis – JSA) : İş güvenlik analizi, kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İşi küçük parçalara ayırarak potansiyel tehlikeleri ve alınacak önlemleri belirlemektedir. Temel olarak iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bu analiz, belirlenen işlerden doğabilecek tehlikeleri inceler. İş Güvenlik Analizi dört aşamadan oluşur:

 • Mevcut durum incelenmesi
 • Görev tehlikelerinin tanımlanması
 • Tehlikelere değer biçilmesi
 • Analiz Risk değerlendirmesi yapılacak işi adımlarına/parçalarına ayırmak bu metodun temel taşıdır.

İşi icra edenlerin analiz takımında bulunması çalışmanın sağlıklı sonuçlar vermesi açısından önemlidir. Çünkü yapılan işin, o işte çalışan kişinin sağlığını ve güvenliğini etkileyip etkilemediğinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir.3- Olursa ne olur? (What if.? ) : Bu yöntem sistem ve/veya süreç için hazırlanmış olan bilgiler, yapılan gözlemler ve oluşturulmuş olan dokümantasyonlardan faydalanmaktadır.

İncelemeler sayesinde mevcut tehlikeler tespit edilmektedir. Uzman personel haricindeki kişilerinde uygulayabilmesi mümkündür. Çalışma “Olursa Ne Olur?” sorusu ile başlar ve sorulara verilecek cevaplar üzerine oluşturulur. Verilen cevaplar ile her bir tehlike için tavsiyeler alınır. Sonuç olarak risk değerlendirme raporunda tehlikeler ve önlemler yer almaktadır.

Ancak bu yöntemde değerlendirmeyi yapacak analistten kaynaklanabilecek bazı riskler bulunmaktadır. Bu yöntem uzman risk analisti gerektirmediği için gözden kaçabilecek tehlikeler olabilmektedir ve analist aynı noktaya odaklanıp farklı riskleri değerlendirmeyebilir.

Bu yüzden analiz sonuçları, analistlerden fazlasıyla etkilendiği için güvenilirliğinin irdelenmesi gerekmektedir.4- Kalitatif Risk Değerlendirme Karar Matrisi ( Risk Assessment Decision Matrix): İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi tanımlarken sıkça kullanılan yaklaşımlardan biridir. Sistem/süreç güvenlik düzeyinin tespiti ve analizi amacıyla geliştirilmiştir.

L tipi Matris ve X tipi Matris Yöntemi örnek olarak gösterilebilir.L tipi matris analizi İstenmeyen bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir metottur. Yani sebep-sonuç ilişkileri değerlendirilirken kullanılmaktadır.5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) olarak da adlandırılır.

Olay bir metottur ve tek analist ile uygulanabilir. Ancak analistin tecrübesi sonuçları etkilemektedir. Bu sebeple karmaşık ve fazla iş akışlarına işlemlere sahip işletmelerde yalnızca bu metodu uygulamak yeterli olmayabilir. Tehlike tespitleri, işletmedeki değişimler ve acil durumlarda da hazırlanabilir.

Bu yöntemde risk puanı hesaplanır. Risk değerlendirmesi risk puanından elde edilecek sonuca göre incelenir. Risk puanı aşağıdaki formülle hesaplanır. Risk puanı: Olasılık X Zarar derecesi Olasılık: Tehlikenin ortaya çıkma sıklığı belirlenen sınıflardan hangisine giriyorsa o basamak seçilir.5- Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP): Öncelikle kimya sektörüne dair tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir metottur.

 • Ancak zamanla, farklı süreçlerde ve kritik sistemlerde uygulanmaya başlanmıştır.
 • Tehlike alanlarının belirlenmesi, değerlendirmelerinin yapılması ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için uygulanmaktadır.
 • Uygulama esnasında beyin fırtınası çalışması yapılır.
 • Farklı uzmanlık alanına sahip kişiler bir araya getirilerek belirlenen tehlikelere dair sorular sorulur ve tehlikeler ortaya çıkmadan alınması gereken önlemler ve ortaya çıkması durumunda yapılması gereken işlemler hakkında çalışma yapılır.
See also:  Hidayet Ne Demek?

Çalışma esnasında anahtar kelimeler, tasarım parametreleri ve çeşitli tablolar kullanılır. İşletme için belirlenen bu risk/tehlike alanları için öncelikle o alanla ilgili çeşitli tasarım parametreleri tespit edilir.6- Hata Ağacı Analizi (FTA): İlk olarak Amerikan hava kuvvetleri için 1962 yılında geliştirilmiş olan hata ağacı analiz yönteminde amaç, işletmede insandan, makineden, tasarımdan vb.

 1. Birçok alandan kaynaklı hataları tespit belirlemek ve alt faktörlerine ayırarak değerlendirmektir.
 2. Yani tümdengelim mantığına dayalıdır.
 3. Öncelikle istenmeyen olay/olaylar tespit edilir, sonrasında istenmeyen olaya sebep olabilecek olaylar bir ağaç gibi şematize edilere, olayların temeline ulaşılır.
 4. Şekil 4.3’teki gibi semboller şemayı çizerken kullanılır.

Hem kalitatif hem de kantitatif olarak uygulanabilen bir analizdir. Tepe olayın içeriğinde yer alan tüm alt faktörler istatistiksel olarak olasılık ve güvenilirlik teoremlerine göre bu şemalarla gösterilir. Buradan elde edilen mantıksal sonuçlar FMEA metodunda irdelenmektedir.

 1. Sistemin analiz edilmesi
 2. Hata ağacının oluşturulması
 3. Hata ağacının değerlendirilmesi

7- Olay Ağacı Analizi (ETA): Nükleer endüstride daha fazla uygulamaya sahip olan bu metot, hem kantitatif hem de kalitatif olarak uygulanabilen bir risk analiz metodu olmasıyla dikkat çekmektedir. Birden fazla sürecin olduğu sistemde mevcut aksamalar olduğu/olacağı takdirde sebebiyet vereceği senaryoların tespitinin yapılmasında ve analizinde bu metot seçilir.

 1. Tehlike öncesi ve şayet tehlike ortaya çıkarsa sonrası durumları kayıt altına aldığından dolayı sonuçlara dayanan başlıca metottur.
 2. Azaların sıklığı ve/veya olasılıkları belirlenebilir.
 3. Çalışmada yapılan diyagramda başlangıç olay ve sonuç hasar birbirine bağlanarak sonuç akışı izlenebilmektedir.
 4. Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodoloji tümevarım mantığını kullanır.

FTA gibi hem kalitatif hem de kantitatif olarak uygulanabilen bir analizdir. Diyagramda sol taraf başlangıç olayıyla başlarken sağ taraf hasar/hata/tehlike/risk durumu ile bağlanmaktadır.8- Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA): Bu metot, 1949 yılında ABD ordusunda sistem hatalarının sebeplerinin ve özellikle etkilerinin değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir.

 • Sistem FMEA
 • Tasarım FMEA
 • Süreç FMEA
 • Servis FMEA

9- Neden-Sonuç Analizi: Sistemlerin güvenlik düzeyinin ve meydana gelen istenilmeyen olayların sebeplerinin nelerden kaynaklandığının belirlenmesi için Danimarka’da geliştirilen bir yöntemdir. Bu uygulama için bir analiz takımı oluşturulur ve beyin fırtınası çalışması yapılabilir veya daha önce hazırlanan kontrol çizelgeleri kullanılabilir.

Temeli Hata Ağacı Analizi ile Olay Ağacı Analizinden türetilmiş bir metottur. Hem kalitatif hem de kantitatif olarak uygulanabilen bir analizdir. Neden-sonuç diyagramının diğer adı Balık Kılçığı Diyagramıdır. Diyagramı çizmek için gereken sebepler beyin fırtınası veya takım üyeleri tarafından önceden hazırlanmış basit kontrol çizelgeleri kullanılarak üretilir.10- Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA): Birincil Risk Analizi, düşük risk içeren kazaların elenmesini sağlayarak bir faaliyeti yerine getirirken gerçekleşebilecek kazaları analiz edebilmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Her bir kaza için analiz; kazaları önlemek veya kaza nedenlerini önlemek için çok belirgin korunma yolları tanımlar. Analiz, riski indirgemek için tavsiyelerde bulunduğu gibi kazalar ile ilgili riski aynı zamanda tanımlar. Analiz kaza ile ilgili riski, tehlikeyi azaltıcı tavsiyelerde bulunarak tanımlar.

Kazanın teşhis edilebilmesi için şu sorunun cevabı aranır; “Bu aktiviteyi yerine getirirken ne gibi potansiyel kazalar meydana gelebilir?” Birincil risk analizi, bu etkinliği yapan ekibe analizden düşük risk içeren kazaların elenmesini sağlayarak analizin düzene koyulmasını sağlar.11- Kontrol Listeleri Kullanılarak Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) Using Checklists): Güncel ihtiyaçlara ve teknoloji durumuna göre kontrol listelerine göre hazırlanan bir metottur.

Amacı, belirlenen çalışma alanındaki ortaya çıkan veya çıkma ihtimali olan riskli alanların tespit edilmesi ve tespit edilen her bir alan için kaza olabilme ihtimallerini belirlemektir. Hızlı çözümlere ulaşabilmek için fazla detay içermeyecek şekilde geliştirilmiştir.

Nicel ve nitel ne anlama gelir?

Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan kelimeler arasında nitel ve nicel gelir. Özellikle bu iki anlam birbirine karıştırılır. O yüzden siz de bu iki kelimenin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve değişik amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Peki, nicel ne demek? Nitel ne demek? Nicel ve nitel anlamı nedir? Aralarındaki farklar hakkında bilinmesi gerekenler.

 • Nitel ve nicel anlamı açısından cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılmaktadır.
 • Genel açıdan nicelin sayısal olarak ölçüm anlamına geldiğini söylemek mümkün.
 • Nitel ise belli başlı bazı unsurların ne gibi özelliklere sahip olduğunu anlatan soyut bir tabirdir.
 • Diğer ifade ile nicel somut anlamı taşırken nitel ise soyut anlam üzerinden cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Nicel Ne Demek? Herhangi bir somut durumun ölçülebilmesi, sayılabilmesi ve artıp azalma durumunu göstermesine nicel denmektedir. Diğer bir ifadeyle uzunluk ve kısalık, ağırlık ya da mesafe gibi unsurlar nicel olarak bilinir. Bu anlam üzerinden bir örnek vermek gerekirse; ‘’Yüksek bir bina olduğunu söylemek gerekir.” Burada nicel bir anlam vardır ve binanın ölçülebilir miktarı göz önünde bulundurularak cümle içerisinde kullanılır.

 • Yani somut bir bilgi ön plana çıkmaktadır.
 • Nitel Ne Demek? Nitel kelimesi ise daha farklı bir anlam taşır.
 • Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğun ya da nasıl olduğunu anlatan bir olgudur.
 • Daha çok soyut bir kavram olarak herhangi bir olgunun varlıksal özelliklerini yansıtan bir anlamı vardır.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; ‘’Bizim ideallerimiz her zaman yüksekti.” Burada soyut bir kavramdan bahsedilmekte ve belli bir kişinin amacı ya da özelliği ortaya çıkarılmaktadır. Nicel Ve Nitel Anlam Nicel ve Nitel okunuş olarak birbirine yakın olsalar dahi anlam açısından oldukça farklıdır.

 • Zira nicel sayılabilen bir somut kavram olarak öne çıkıyor.
 • Özellikle uzunluk ve kısalık ile mesafe veya ağırlık gibi durumlarda nicel kelimesi cümle içerisinde kullanılır.
 • Nitel ise herhangi bir durumun ya da kişinin ve olgunun özelliklerini, nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatan soyut kavramlardır.

Bu anlamları bilmek suretiyle cümle içerisinde ya da farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Kalitatif karakterlerin özellikleri nelerdir?

Morfolojik (Kalitatif) Irk Karakterleri nelerdir? Bu karakterler renk, şekil, cüsse büyüklüğü, tip vs. gibi dışarıdan bakıldığında kolayca fark edilebilen ve basit bir kalıtım yolu ile kuşaktan kuşağa geçen karakterlerdir.

Kantitatif üretim nedir?

KANTİTATİF (Niceliksel) ARAŞTIRMALAR Önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma türüdür. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir.

See also:  MNzevi Ne Demek?

Kalitatif analiz nasıl yapılır?

Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Yöntemleri İnsan davranışlarına yönelik çalışmalarda en temel soru, araştırmanın nitel verilere mi yoksa nicel verilere göre mi şekillendirileceğidir. İlgili yöntemlerin amaç ve uygulamaları birçok yönden ortak paydada buluşsa da aralarında farklılıklar bulunmaktadır.

 • Özet olarak nitel araştırmalar sayısal olmayan metinsel veriler üretirken, nicel araştırmalar ise sayısal ya da sayılara dönüştürülebilen veriler içermektedir.
 • Alitatif Araştırma Yöntemi Nitel araştırma yöntemleri, pilot aşamasındaki bir projenin potansiyel yönlerini bulmak adına yapılan keşifsel çalışmalara dair veriler toplar.

Bireylerin deneyimlerini, düşüncelerini, eğilimlerini keşfetmek, derinlemesine anlamak ve eldeki problemin temeline inmek için kullanılır. Nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları, yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış tekniklerle oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.

 • En yaygın olarak kullanılan yöntemler ise; bireysel görüşmeler, odak gruplar ve davranışsal gözlemlerdir.
 • Buna ek olarak Göz İzleme (eye tracking) ve Yüz İfadeleri (facial coding) teknikleri ile niteliksel veriler toplanıp analiz edilebilir.
 • Tipik olarak nitel araştırma yöntemleri bireysel vakalara ve kişilerin öznel izlenimlerine odaklanır.

Bu yöntemde tekrar ve yinelemeye dayalı bir çalışma tasarımı gerekmektedir. Araştırma soruları, toplanılan verilere göre yeniden düzenlenmelidir. Çoğu zaman nitel araştırmalar az sayıda katılımcıyla yapılır ve sonrasında yapılacak nicel araştırmalar için hipotez geliştirmek amacıyla kullanılır. Kalitatif Ne Demek Kantitatif Araştırma Yöntemi Basitçe ifade etmek gerekirse nicel araştırmalar, sayılara ve matematiksel ifadelere dayanan bir araştırma yöntemidir. Belirli bir fenomenle ilgili hipotezleri desteklemek, çürütmek veya geniş bir örneklem grubundan elde edilen verileri ilgili olay bağlamında ortaya konan görüş, tutum, davranış ve diğer tanımlanmış değişkenleri ölçmek için kullanılır.

Nicel araştırma yöntemlerinde davranış, motivasyon, duygu ve bilişsel kalıpları ortaya çıkarmak için ölçülecek olan unsur ve nasıl ölçüleceği açıkça belirtildiğinden, nitel yöntemlerden çok daha yapılandırılmış olduğunu düşünülmektedir. Nicel teknikler tipik olarak çeşitli form ve anket çalışmalarından, yapılandırılmış görüşmelerden, deneylerden ve kategorize edilmiş şemalara dayanan davranış gözlemlerinden oluşmaktadır.

Bu geleneksel tekniklere ek olarak Göz İzleme (eye tracking), Galvanik Deri İletkenliği (GSR), Elektromiyografi (EMG), Elektrokardiyografi (EKG) ve Yüz İfade Tanımlama (facial coding) gibi biyometrik ölçümler kullanılarak, verilerin yazılımlar üzerinden elde edilmesini sağlayan teknolojik yöntemler de mevcuttur. Kalitatif Ne Demek Tüm bu teknolojik teknikler davranışsal süreçleri sayısal sonuçlar elde edilebilecek şekilde ölçmektedir. (Ör: Göz izleme cihazı ile görsel dikkatin milisaniyelerle ölçümlenmesi, Galvanik Deri İletkenliği kullanılarak fizyolojik uyarılma miktarının tespiti ya da Elektroensefalografi ile beyindeki dalgaların şiddetinin ölçümlenmesi gibi.) İlgili veriler toplandıktan sonra T-testi ve ANOVA gibi istatistiksel analiz yöntemleri kullanılabilir.

Nicel yöntemlerin kullanımında nitel araştırmalara göre daha büyük bir örneklem grubu olmalıdır. Bu şekilde verilerle desteklenen, sağlam sonuçlar elde edilir. Sonuç olarak, yapılacak bir çalışmaya dair hangi veri toplama yöntemlerinin kullanılacağı ilgili araştırmanın niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

En uygun yöntem araştırmacıyı doğru verilere, nihayetinde doğru sonuçlara ulaştıracaktır. Çeviri: Mehmet Devrimsel Kaynak: Bryn Farnsworth, Ph.D, : Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Yöntemleri

Kantitatif değişkenler nelerdir?

Nicel (Kantitatif) Değişken: Değişik derecelerde az ya da çok değerler alabilen değişkendir. Yaş, ağırlık, zeka seviyesi, hava sıcaklığı, hız, nüfus vb. Nitel (Kalitatif) Değişken: Bu değişkenler gözlemden gözleme farklılık gösterirler, ancak bu farklılık derece yönünden değil kalite ve çeşit yönündendir.

Kantifikasyon ne demek?

DNA ölçümü nedir? – DNA kantifikasyonu, genetik numunelerin doğru analizini sağlayan temel bir laboratuvar işlemidir. Geniş anlamda, DNA kantifikasyonu, bir numunedeki DNA konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan herhangi bir işlemdir. Genellikle aşağı akış deneylerinden önce gerçekleştirilen DNA ölçümü, deneysel sonuçların geçerliliğini sağlamada hayati önem taşır.

Kantitatif büyüme nedir?

Bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde veya reel gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) görülen ve sayısal (niceliksel) olarak ölçülebilen reel artışlar olarak tanımlanır.

Kanda kalitatif ne demek?

Hamilelik için kan testi için en uygun zaman nedir? – – Hamilelik tanısının konulması için en belirleyici etkenlerden biri beta HCG hormonundaki değişimdir. Beta HCG yüksekliği hamileliğe işaret eder. Bu hormonun kanda artma oranı kişiden kişiye farklılık gösterir.

 • Hamileliğin son evresine kadar HCG oranı aşama aşama artar.
 • Bazı kadınlarda regl gününe iki gün kala beta HCG değerleri yükselebilir,
 • Bu testi aç ya da tok karnına yaptırmayı tercih edebilirsiniz.
 • Alitatif kan serumu testi ile kan değerleriniz incelenerek beta HCG yüksekliğinize göre hamilelik teşhisi konulabilir.

Döllenme sonrasındaki birkaç günde veya döllenme sonrası ilk yumurtlama evresinde HCG değerleri yüksek çıkmayabilir. Hamilelik için yapılan kan testlerini cinsel ilişkiden çok kısa bir süre sonra tercih etmek güvenilir sonuçlar vermez. Bu nedenle regl tarihinin geçmesini beklemenin önemi büyüktür.

Kantitatif karar verme ne demek?

İşletme yöneticisinin karar verme fonksiyonuna yardımcı olmayı amaçlayan kantitatif yaklaşımlar karar ortamının matematik – istatistik modelini kurmak ve model üzerinde işlem yapmayı kapsar. Bu tanımda karar sürecine kantitatif analizlerin de katılmasının nedeni, daha iyi – daha etkin karar vermede yardımcı olmasıdır.

Kalitatif ne demek araştırma?

Kalitatif Araştırma Kalitatif Ne Demek Kalitatif araştırma, anlamlı bir şekilde sayılarla ifade edilemeyen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasını içerir. Kalitatif araştırmada amaç, sonuçları sayısal bir zemine oturtarak genellemelere varmak değil, araştırmanın amacı olan konuya ilişkin derinlemesine bilgi edinmektir.

Alitatif araştırma verilerin görüntü, metin, resim, diyalog, ses, duruş, tonlama, insan davranışı, hareketi gibi değişik formlarda olduğu durumlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genellikle yapısal olmaması ve küçük örneklere uygulanması nedeniyle keşfedici araştırmalar için uygundur ve ancak kantitatif araştırmalar ile beraber de kullanılabilir.

Kalitatif Araştırmanın Avantajı:

Genellikle kalitatif araştırmalar kantitatif araştırmalardan daha ucuza mal olur. Kalitatif araştırmalar tüketicilere ait içsel motivasyonları ve duyguları ortaya çıkarmada oldukça işlevseldir. Kantitatif araştırmalarla beraber kullanıldıklarında kalitatif araştırmalar, kantitatif araştırmalara yardımcı olur, etkinliklerini arttırır. Son dönemlerde bilgisayar teknolojisi ve kalitatif araştırmaları analiz etmede kullanılan yazılım programlarının gelişimi, bu tür araştırmaların kullanımını teşvik etmektedir.

: Kalitatif Araştırma

Kantitatif değişkenler nelerdir?

Nicel (Kantitatif) Değişken: Değişik derecelerde az ya da çok değerler alabilen değişkendir. Yaş, ağırlık, zeka seviyesi, hava sıcaklığı, hız, nüfus vb. Nitel (Kalitatif) Değişken: Bu değişkenler gözlemden gözleme farklılık gösterirler, ancak bu farklılık derece yönünden değil kalite ve çeşit yönündendir.