Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Muhtasar Ne Demek?

Muhtasar vergisi neden ödenir?

Aydınlatma Metni – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (” Logo ” veya ” Şirket “) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.elogo.com.tr internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz: Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.
 • Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.
 • İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.
 • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır: Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. 19.10.2022 Muhtasar, Türkçe karşılığı özet ya da kısaltılmış anlamına gelen bir kelimedir. Bilinen bir muhasebe terimi olan muhtasar, daha çok muhtasar beyanname kelime grubu olarak kullanılır. Muhtasar beyanname de mükelleften verginin kesilme yöntemlerinden biridir.

Beyan tarihleri ve ne şekilde hazırlanması ile ilgili hususlar vergi kanunlarında belirtilmiştir. Kimlerin muhtasar vergi beyannamesi vermesi gerektiği de yine ilgili kanun maddelerinde açıkça yer alır. Muhtasar beyanname, işveren ya da tevkifat yapan kişinin işyeri ile ilgili vergi matrahlarını toplu şekilde vergi dairesine bildirme işlemidir.

Yapılan işlemde vergi ödemesi, vergi borçlusu tarafından değil de vergiden sorumlu olan kişi ya da kurum tarafından ödenir. Vergi borçlusu olarak adlandırılan kişi ya da kuruluşun bağlı olduğu kurum, vergi sorumlusu niteliği taşır. Vergi borçlusu yani çalışana ödemelerin yapıldığı aşamada işveren, toplam değerleri muhtasar beyanname adı altında düzenler.

 • Düzenlenen beyanname vergi dairesine teslim edilir.
 • Muhtasar beyanname, verginin beyan edilme şeklinin klasik yöntemlere nazaran daha kolay olduğu bir uygulamadır.
 • Bu beyannameyi hazırlayacakların başında ticari şirketler gelir.
 • Limited, anonim, komandit ve kolektif şirketler bu kategoride yer alıp, muhtasar beyanname vermek zorundadır.

Stopaj kesintileri bu beyannamede açıkça belirtilmelidir. Bunu belirtmesi gereken kurumlardan biri de derneklerdir. Vakıflar da bu kategoride değerlendirilerek muhtasar beyanname usullerine tabi tutulur. Aynı zamanda, ortaklık yoluyla işleyen ticari oluşumlar, iktisadi kamu kuruluşları ve yatırım fonu yöneticiliği yapanlar muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

 • Amu kuruluşları ve idareleri de muhtasar beyanname vermekle yükümlüdür.
 • Stopaj ile muhtasar terimi zaman zaman birbiri ile karıştırılır.
 • Stopaj, verginin ödenme şeklidir.
 • Muhtasar ise stopaj aracılığı ile kesilen vergileri ifade eder.
 • Yani muhtasar bir vergi çeşidi iken stopaj, verginin ödenme şeklidir.

Stopaj yolu ile kesilen vergiler, muhtasar beyannamede belirtilerek vergi dairesine ibraz edilir. Muhtasar beyanname kodları, ödenmesi gereken vergilerin miktarını gösteren bir kod tablosudur. Bu kodlar aşağıdaki gibi sıralanır.011: Asgari ücret ödemelerini belirtmekte birlikte beyannamenin % 15 oranında vergilendirilmesi gerektiğini gösterir.012: Asgari ücrete tabi olmayan çalışanların muhtasar beyanname kodunu ifade eder.

% 15-% 35 arası vergilendirmeyi ifade eder.021: Serbest meslekle uğraşanlara yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirmeye tabi tutulmayacağını ifade eder.031: Yapımı yıllara yayılan inşaat sektörünün işlerini kapsar. Vergi kesintisinin % 3 oranında olduğunu belirtir.032: Bu kod da inşaat sektörünün yıllara yayılmış olan işleri ile ilgilidir.

Hak ediş niteliğinde olan bu vergilendirme oranında da % 3’lük dilim baz alınır.041: Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesine tabi olan kira gibi ödemeleri kapsar ve % 20’lik dilime tabidir.042: Kooperatif türündeki taşınmazların kiralanmasına yönelik yapılan ödemeleri kapsar ve yine % 20’lik vergi dilimine tabidir.093: ticari borsalarda tescil edilen ve satın alınan zirai mahsullere yapılan ödemeleri kapsar ve % 3’lük vergi dilimini kapsar.094: Ticari borsalara tescil edilmeden satın alınmış olan zirai mahsullere yönelik yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirilmez.

Muhtasar beyannamenin hesaplanma yöntemi son derece pratiktir. Örneğin X şirketinin 30 işçi çalıştırdığını düşünelim. İşçilerin 10’u asgari ücretle çalışırken geri kalan 20 kişi de asgari ücrete tabi olmamış olsun. Şirket işyeri için 10 bin TL kira ödesin. Şirketin çalışan sayısı 10’dan fazla olduğu için her ayın en geç 26’sında muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

Asgari ücretle çalışan 10 işçi 011 koduna tabi iken diğer 20 işçi 012 koduna tabidir. Hazırlanan beyannamede bu kodlara göre gerekli hesaplama yapılır. Damga vergisi için de çalışanların maaş türleri dikkate alınmaksızın 302 kodu beyannameye eklenmelidir.

İşletmenin kira gideri olduğu için 041 kodu ile brüt stopaj hesaplaması yapılır. Kira ödemesinin brüt değerini hesaplamak için 10000/0,8=12500 hesaplamasını yapmak yeterlidir. Yani kiranın brüt değeri 12.500 TL’dir. Stopaj hesaplaması için de bu değer 0,2 ile çarpılır.12500×0,20=2500 stopaj değeridir. Yapılan hesaplamaya göre vergi mükellefi ya da sorumlusu, 2500 TL stopaj değerini muhtasar beyannameye eklemelidir.

Muhtasar beyannamenin verilme zamanları 1 ve 3 alık dönemleri kapsar. Beyanname düzenleyen mükellef ya da vergi sorumlusu, bu dönemlerin birinde beyannameyi verir. İşveren, 10 kişiden fazla işçi çalıştırıyorsa her ay hazırladığı muhtasar beyannameyi vergi dairesine vermek zorundadır.10’dan az işçi çalıştırıyorsa da beyanname 3 ayda bir verilmelidir.

Muhtasar vergisi ne demek?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler (Vergi Sorumluları) tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVKmd.84).

Muhtasar ücreti ne demek?

Stopaj ve Muhtasar Aynı Mıdır? – Stopaj bir vergi ödeme şeklidir. Stopaj yapılan ödemenin sahibinin eline geçmeden önce çeşitli vergilerin kesilmesi işlemine verilen isimdir. Muhtasar ise stopaj yoluyla kesilen vergileri ifade eder. Stopaj bir vergi ödeme şekli iken muhtasar bir vergi çeşididir.

Muhtasar kime denir?

Muhtasar Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Muhtasar Vergisi Nasıl Hesaplanır? Muhtasar Ne Demek Muhtasar Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Çok fazla detaya girmeden anlatılan şeylere muhtasar denir. Bir yazının ya da ifadenin muhtasar olabilmesi için öncelikle, kısa ve öz olması gerekir. Örneğin 30 sayfalık bir öykünün muhtasarı en fazla 2 ya da 3 sayfa olmalıdır.

 1. Gevezelik ile muhtasar zıt anlamlıdır.
 2. Lafı uzatmak”, “martaval / maval okumak” ve “çene yarışı”, muhtasar ve özet sözcükleriyle zıt anlamlı olan deyimlerdir.
 3. Bu sözcüğün ikinci anlamı sadeliktir.
 4. Gösterişten, gereksiz lüksten ve şatafattan kaçan kişiler için övgü sözü olarak muhtasar kullanılır.
 5. Sayfa sayısı 400 – 500’den fazla olan kitapların, sadeleştirilmiş versiyonları da muhtasar ismini taşır.

Bu eserler genellikle çocuklara yöneliktir. Ancak önemli eserlerin özetini okumak isteyen herkes bu kitapları temin edip okuyabilir.

Muhtasar İle Eş Anlamlı Sözcükler 1- Mücmel İcmal kısaca açıklamak; mücmel ise özet demektir.2- İcaz Veciz sözcüğünden türetilen icaz, hem mucize derecesinde güzel konuşmak, hem de derdini net bir şekilde karşı tarafa anlatmak demektir. Muhtasar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Diğer adı stopaj vergisi olan muhtasar vergisinden sadece işverenler sorumludur. Muhtasar vergisini hesaplamak için öncelikle brüt kira değeri hesaplanmalıdır. Daha sonrasında brüt kira değeri ve 0.20 çarpılır. Çıkan sonuç ödenmesi gereken muhtasar vergisidir.

Muhtasar ile stopaj aynı mı?

Aydınlatma Metni – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (” Logo ” veya ” Şirket “) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.elogo.com.tr internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz: Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.
 • Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.
 • İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.
 • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır: Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
See also:  Ihtiras Ne Demek?

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. 19.10.2022 Muhtasar, Türkçe karşılığı özet ya da kısaltılmış anlamına gelen bir kelimedir. Bilinen bir muhasebe terimi olan muhtasar, daha çok muhtasar beyanname kelime grubu olarak kullanılır. Muhtasar beyanname de mükelleften verginin kesilme yöntemlerinden biridir.

Beyan tarihleri ve ne şekilde hazırlanması ile ilgili hususlar vergi kanunlarında belirtilmiştir. Kimlerin muhtasar vergi beyannamesi vermesi gerektiği de yine ilgili kanun maddelerinde açıkça yer alır. Muhtasar beyanname, işveren ya da tevkifat yapan kişinin işyeri ile ilgili vergi matrahlarını toplu şekilde vergi dairesine bildirme işlemidir.

Yapılan işlemde vergi ödemesi, vergi borçlusu tarafından değil de vergiden sorumlu olan kişi ya da kurum tarafından ödenir. Vergi borçlusu olarak adlandırılan kişi ya da kuruluşun bağlı olduğu kurum, vergi sorumlusu niteliği taşır. Vergi borçlusu yani çalışana ödemelerin yapıldığı aşamada işveren, toplam değerleri muhtasar beyanname adı altında düzenler.

 1. Düzenlenen beyanname vergi dairesine teslim edilir.
 2. Muhtasar beyanname, verginin beyan edilme şeklinin klasik yöntemlere nazaran daha kolay olduğu bir uygulamadır.
 3. Bu beyannameyi hazırlayacakların başında ticari şirketler gelir.
 4. Limited, anonim, komandit ve kolektif şirketler bu kategoride yer alıp, muhtasar beyanname vermek zorundadır.

Stopaj kesintileri bu beyannamede açıkça belirtilmelidir. Bunu belirtmesi gereken kurumlardan biri de derneklerdir. Vakıflar da bu kategoride değerlendirilerek muhtasar beyanname usullerine tabi tutulur. Aynı zamanda, ortaklık yoluyla işleyen ticari oluşumlar, iktisadi kamu kuruluşları ve yatırım fonu yöneticiliği yapanlar muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

 1. Amu kuruluşları ve idareleri de muhtasar beyanname vermekle yükümlüdür.
 2. Stopaj ile muhtasar terimi zaman zaman birbiri ile karıştırılır.
 3. Stopaj, verginin ödenme şeklidir.
 4. Muhtasar ise stopaj aracılığı ile kesilen vergileri ifade eder.
 5. Yani muhtasar bir vergi çeşidi iken stopaj, verginin ödenme şeklidir.

Stopaj yolu ile kesilen vergiler, muhtasar beyannamede belirtilerek vergi dairesine ibraz edilir. Muhtasar beyanname kodları, ödenmesi gereken vergilerin miktarını gösteren bir kod tablosudur. Bu kodlar aşağıdaki gibi sıralanır.011: Asgari ücret ödemelerini belirtmekte birlikte beyannamenin % 15 oranında vergilendirilmesi gerektiğini gösterir.012: Asgari ücrete tabi olmayan çalışanların muhtasar beyanname kodunu ifade eder.

15-% 35 arası vergilendirmeyi ifade eder.021: Serbest meslekle uğraşanlara yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirmeye tabi tutulmayacağını ifade eder.031: Yapımı yıllara yayılan inşaat sektörünün işlerini kapsar. Vergi kesintisinin % 3 oranında olduğunu belirtir.032: Bu kod da inşaat sektörünün yıllara yayılmış olan işleri ile ilgilidir.

Hak ediş niteliğinde olan bu vergilendirme oranında da % 3’lük dilim baz alınır.041: Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesine tabi olan kira gibi ödemeleri kapsar ve % 20’lik dilime tabidir.042: Kooperatif türündeki taşınmazların kiralanmasına yönelik yapılan ödemeleri kapsar ve yine % 20’lik vergi dilimine tabidir.093: ticari borsalarda tescil edilen ve satın alınan zirai mahsullere yapılan ödemeleri kapsar ve % 3’lük vergi dilimini kapsar.094: Ticari borsalara tescil edilmeden satın alınmış olan zirai mahsullere yönelik yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirilmez.

 • Muhtasar beyannamenin hesaplanma yöntemi son derece pratiktir.
 • Örneğin X şirketinin 30 işçi çalıştırdığını düşünelim.
 • İşçilerin 10’u asgari ücretle çalışırken geri kalan 20 kişi de asgari ücrete tabi olmamış olsun.
 • Şirket işyeri için 10 bin TL kira ödesin.
 • Şirketin çalışan sayısı 10’dan fazla olduğu için her ayın en geç 26’sında muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

Asgari ücretle çalışan 10 işçi 011 koduna tabi iken diğer 20 işçi 012 koduna tabidir. Hazırlanan beyannamede bu kodlara göre gerekli hesaplama yapılır. Damga vergisi için de çalışanların maaş türleri dikkate alınmaksızın 302 kodu beyannameye eklenmelidir.

 • İşletmenin kira gideri olduğu için 041 kodu ile brüt stopaj hesaplaması yapılır.
 • Ira ödemesinin brüt değerini hesaplamak için 10000/0,8=12500 hesaplamasını yapmak yeterlidir.
 • Yani kiranın brüt değeri 12.500 TL’dir.
 • Stopaj hesaplaması için de bu değer 0,2 ile çarpılır.12500×0,20=2500 stopaj değeridir.
 • Yapılan hesaplamaya göre vergi mükellefi ya da sorumlusu, 2500 TL stopaj değerini muhtasar beyannameye eklemelidir.

Muhtasar beyannamenin verilme zamanları 1 ve 3 alık dönemleri kapsar. Beyanname düzenleyen mükellef ya da vergi sorumlusu, bu dönemlerin birinde beyannameyi verir. İşveren, 10 kişiden fazla işçi çalıştırıyorsa her ay hazırladığı muhtasar beyannameyi vergi dairesine vermek zorundadır.10’dan az işçi çalıştırıyorsa da beyanname 3 ayda bir verilmelidir.

Muhtasar vergisi kim öder?

Aydınlatma Metni – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (” Logo ” veya ” Şirket “) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.elogo.com.tr internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz: Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.
 • Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.
 • İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.
 • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır: Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. 19.10.2022 Muhtasar, Türkçe karşılığı özet ya da kısaltılmış anlamına gelen bir kelimedir. Bilinen bir muhasebe terimi olan muhtasar, daha çok muhtasar beyanname kelime grubu olarak kullanılır. Muhtasar beyanname de mükelleften verginin kesilme yöntemlerinden biridir.

 • Beyan tarihleri ve ne şekilde hazırlanması ile ilgili hususlar vergi kanunlarında belirtilmiştir.
 • Imlerin muhtasar vergi beyannamesi vermesi gerektiği de yine ilgili kanun maddelerinde açıkça yer alır.
 • Muhtasar beyanname, işveren ya da tevkifat yapan kişinin işyeri ile ilgili vergi matrahlarını toplu şekilde vergi dairesine bildirme işlemidir.

Yapılan işlemde vergi ödemesi, vergi borçlusu tarafından değil de vergiden sorumlu olan kişi ya da kurum tarafından ödenir. Vergi borçlusu olarak adlandırılan kişi ya da kuruluşun bağlı olduğu kurum, vergi sorumlusu niteliği taşır. Vergi borçlusu yani çalışana ödemelerin yapıldığı aşamada işveren, toplam değerleri muhtasar beyanname adı altında düzenler.

Düzenlenen beyanname vergi dairesine teslim edilir. Muhtasar beyanname, verginin beyan edilme şeklinin klasik yöntemlere nazaran daha kolay olduğu bir uygulamadır. Bu beyannameyi hazırlayacakların başında ticari şirketler gelir. Limited, anonim, komandit ve kolektif şirketler bu kategoride yer alıp, muhtasar beyanname vermek zorundadır.

Stopaj kesintileri bu beyannamede açıkça belirtilmelidir. Bunu belirtmesi gereken kurumlardan biri de derneklerdir. Vakıflar da bu kategoride değerlendirilerek muhtasar beyanname usullerine tabi tutulur. Aynı zamanda, ortaklık yoluyla işleyen ticari oluşumlar, iktisadi kamu kuruluşları ve yatırım fonu yöneticiliği yapanlar muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

Kamu kuruluşları ve idareleri de muhtasar beyanname vermekle yükümlüdür. Stopaj ile muhtasar terimi zaman zaman birbiri ile karıştırılır. Stopaj, verginin ödenme şeklidir. Muhtasar ise stopaj aracılığı ile kesilen vergileri ifade eder. Yani muhtasar bir vergi çeşidi iken stopaj, verginin ödenme şeklidir.

Stopaj yolu ile kesilen vergiler, muhtasar beyannamede belirtilerek vergi dairesine ibraz edilir. Muhtasar beyanname kodları, ödenmesi gereken vergilerin miktarını gösteren bir kod tablosudur. Bu kodlar aşağıdaki gibi sıralanır.011: Asgari ücret ödemelerini belirtmekte birlikte beyannamenin % 15 oranında vergilendirilmesi gerektiğini gösterir.012: Asgari ücrete tabi olmayan çalışanların muhtasar beyanname kodunu ifade eder.

15-% 35 arası vergilendirmeyi ifade eder.021: Serbest meslekle uğraşanlara yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirmeye tabi tutulmayacağını ifade eder.031: Yapımı yıllara yayılan inşaat sektörünün işlerini kapsar. Vergi kesintisinin % 3 oranında olduğunu belirtir.032: Bu kod da inşaat sektörünün yıllara yayılmış olan işleri ile ilgilidir.

Hak ediş niteliğinde olan bu vergilendirme oranında da % 3’lük dilim baz alınır.041: Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesine tabi olan kira gibi ödemeleri kapsar ve % 20’lik dilime tabidir.042: Kooperatif türündeki taşınmazların kiralanmasına yönelik yapılan ödemeleri kapsar ve yine % 20’lik vergi dilimine tabidir.093: ticari borsalarda tescil edilen ve satın alınan zirai mahsullere yapılan ödemeleri kapsar ve % 3’lük vergi dilimini kapsar.094: Ticari borsalara tescil edilmeden satın alınmış olan zirai mahsullere yönelik yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirilmez.

 • Muhtasar beyannamenin hesaplanma yöntemi son derece pratiktir.
 • Örneğin X şirketinin 30 işçi çalıştırdığını düşünelim.
 • İşçilerin 10’u asgari ücretle çalışırken geri kalan 20 kişi de asgari ücrete tabi olmamış olsun.
 • Şirket işyeri için 10 bin TL kira ödesin.
 • Şirketin çalışan sayısı 10’dan fazla olduğu için her ayın en geç 26’sında muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

Asgari ücretle çalışan 10 işçi 011 koduna tabi iken diğer 20 işçi 012 koduna tabidir. Hazırlanan beyannamede bu kodlara göre gerekli hesaplama yapılır. Damga vergisi için de çalışanların maaş türleri dikkate alınmaksızın 302 kodu beyannameye eklenmelidir.

 • İşletmenin kira gideri olduğu için 041 kodu ile brüt stopaj hesaplaması yapılır.
 • Ira ödemesinin brüt değerini hesaplamak için 10000/0,8=12500 hesaplamasını yapmak yeterlidir.
 • Yani kiranın brüt değeri 12.500 TL’dir.
 • Stopaj hesaplaması için de bu değer 0,2 ile çarpılır.12500×0,20=2500 stopaj değeridir.
 • Yapılan hesaplamaya göre vergi mükellefi ya da sorumlusu, 2500 TL stopaj değerini muhtasar beyannameye eklemelidir.

Muhtasar beyannamenin verilme zamanları 1 ve 3 alık dönemleri kapsar. Beyanname düzenleyen mükellef ya da vergi sorumlusu, bu dönemlerin birinde beyannameyi verir. İşveren, 10 kişiden fazla işçi çalıştırıyorsa her ay hazırladığı muhtasar beyannameyi vergi dairesine vermek zorundadır.10’dan az işçi çalıştırıyorsa da beyanname 3 ayda bir verilmelidir.

See also:  Protein Tozu Ne IE Yarar?

Muhtasar hangi amaçla yapılır?

Muhtasar beyanname, gelir vergisine ilişkin beyan türlerinden bir tanesidir. Gelir Vergisi Kanununun 84. maddesine göre ise işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemidir.

Muhtasar vergisi kaç TL?

Bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (176,70 TL.) (393.90 TL.) bc) Katma değer vergisi beyannameleri ( 87,30 TL.) (194.60 TL.) bd) Muhtasar beyannameler (87,30 TL.) (194.60 TL.)

Kimler aylık muhtasar beyanname verir?

Yılmaz ÖZEL YMM, Sorumlu Denetçi Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1.1.2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) geçilmiş olup, 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. İşçi çalıştıran mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur. Ancak en az 1, en fazla 10 işçi çalıştıran mükellefler beyannamelerini aylık olarak vermekle birlikte, vergiye ilişkin kesintilerini üç ayda bir beyan edebilirler.

Şöyle ki:

Her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler. Her ay beyanname verdikleri halde, beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin bölümünü mart, haziran, eylül ve aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç aylık olarak beyan edebilirler. Ancak bu mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay beyan etmek zorundadır.

İşçi çalıştırmayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi mükellefleri 3 ayda bir beyanname vermeye devam edebilecektir. Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi çalıştırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin mükellefiyetleri sistem tarafından aylığa dönüştürülecektir.

Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, dönüştürülme yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe vermek suretiyle dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleme kılavuzlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb1.pdf — MUPHB 1 1003A Beyanname Düzenleme Kılavuzu https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf — MUPHB 2 1003B Beyanname Düzenleme Kılavuzu https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf — MUPHB Sık Sorulan Sorular

Muhtasar ödenmezse ne olur?

Vergi borcu ödenmezse ne olur? – Vergi beyannamesinin verilmesiyle alınan tahakkuk fişinde yazan son ödeme tarihine kadar vergi borcu cezasız olarak ödenebilir. Vergi borcu ödeme süresi içinde ödenmezse borç takipli hale gelir ve vergi gecikme cezası alınır.

Muhtasar ve stopaj nedir?

Aydınlatma Metni – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (” Logo ” veya ” Şirket “) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.elogo.com.tr internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz: Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.
 • Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.
 • İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.
 • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır: Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

İlgili Kişi Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. 19.10.2022 Muhtasar, Türkçe karşılığı özet ya da kısaltılmış anlamına gelen bir kelimedir. Bilinen bir muhasebe terimi olan muhtasar, daha çok muhtasar beyanname kelime grubu olarak kullanılır. Muhtasar beyanname de mükelleften verginin kesilme yöntemlerinden biridir.

Beyan tarihleri ve ne şekilde hazırlanması ile ilgili hususlar vergi kanunlarında belirtilmiştir. Kimlerin muhtasar vergi beyannamesi vermesi gerektiği de yine ilgili kanun maddelerinde açıkça yer alır. Muhtasar beyanname, işveren ya da tevkifat yapan kişinin işyeri ile ilgili vergi matrahlarını toplu şekilde vergi dairesine bildirme işlemidir.

Yapılan işlemde vergi ödemesi, vergi borçlusu tarafından değil de vergiden sorumlu olan kişi ya da kurum tarafından ödenir. Vergi borçlusu olarak adlandırılan kişi ya da kuruluşun bağlı olduğu kurum, vergi sorumlusu niteliği taşır. Vergi borçlusu yani çalışana ödemelerin yapıldığı aşamada işveren, toplam değerleri muhtasar beyanname adı altında düzenler.

 1. Düzenlenen beyanname vergi dairesine teslim edilir.
 2. Muhtasar beyanname, verginin beyan edilme şeklinin klasik yöntemlere nazaran daha kolay olduğu bir uygulamadır.
 3. Bu beyannameyi hazırlayacakların başında ticari şirketler gelir.
 4. Limited, anonim, komandit ve kolektif şirketler bu kategoride yer alıp, muhtasar beyanname vermek zorundadır.

Stopaj kesintileri bu beyannamede açıkça belirtilmelidir. Bunu belirtmesi gereken kurumlardan biri de derneklerdir. Vakıflar da bu kategoride değerlendirilerek muhtasar beyanname usullerine tabi tutulur. Aynı zamanda, ortaklık yoluyla işleyen ticari oluşumlar, iktisadi kamu kuruluşları ve yatırım fonu yöneticiliği yapanlar muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

 1. Amu kuruluşları ve idareleri de muhtasar beyanname vermekle yükümlüdür.
 2. Stopaj ile muhtasar terimi zaman zaman birbiri ile karıştırılır.
 3. Stopaj, verginin ödenme şeklidir.
 4. Muhtasar ise stopaj aracılığı ile kesilen vergileri ifade eder.
 5. Yani muhtasar bir vergi çeşidi iken stopaj, verginin ödenme şeklidir.

Stopaj yolu ile kesilen vergiler, muhtasar beyannamede belirtilerek vergi dairesine ibraz edilir. Muhtasar beyanname kodları, ödenmesi gereken vergilerin miktarını gösteren bir kod tablosudur. Bu kodlar aşağıdaki gibi sıralanır.011: Asgari ücret ödemelerini belirtmekte birlikte beyannamenin % 15 oranında vergilendirilmesi gerektiğini gösterir.012: Asgari ücrete tabi olmayan çalışanların muhtasar beyanname kodunu ifade eder.

 • 15-% 35 arası vergilendirmeyi ifade eder.021: Serbest meslekle uğraşanlara yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirmeye tabi tutulmayacağını ifade eder.031: Yapımı yıllara yayılan inşaat sektörünün işlerini kapsar.
 • Vergi kesintisinin % 3 oranında olduğunu belirtir.032: Bu kod da inşaat sektörünün yıllara yayılmış olan işleri ile ilgilidir.

Hak ediş niteliğinde olan bu vergilendirme oranında da % 3’lük dilim baz alınır.041: Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesine tabi olan kira gibi ödemeleri kapsar ve % 20’lik dilime tabidir.042: Kooperatif türündeki taşınmazların kiralanmasına yönelik yapılan ödemeleri kapsar ve yine % 20’lik vergi dilimine tabidir.093: ticari borsalarda tescil edilen ve satın alınan zirai mahsullere yapılan ödemeleri kapsar ve % 3’lük vergi dilimini kapsar.094: Ticari borsalara tescil edilmeden satın alınmış olan zirai mahsullere yönelik yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirilmez.

 • Muhtasar beyannamenin hesaplanma yöntemi son derece pratiktir.
 • Örneğin X şirketinin 30 işçi çalıştırdığını düşünelim.
 • İşçilerin 10’u asgari ücretle çalışırken geri kalan 20 kişi de asgari ücrete tabi olmamış olsun.
 • Şirket işyeri için 10 bin TL kira ödesin.
 • Şirketin çalışan sayısı 10’dan fazla olduğu için her ayın en geç 26’sında muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

Asgari ücretle çalışan 10 işçi 011 koduna tabi iken diğer 20 işçi 012 koduna tabidir. Hazırlanan beyannamede bu kodlara göre gerekli hesaplama yapılır. Damga vergisi için de çalışanların maaş türleri dikkate alınmaksızın 302 kodu beyannameye eklenmelidir.

İşletmenin kira gideri olduğu için 041 kodu ile brüt stopaj hesaplaması yapılır. Kira ödemesinin brüt değerini hesaplamak için 10000/0,8=12500 hesaplamasını yapmak yeterlidir. Yani kiranın brüt değeri 12.500 TL’dir. Stopaj hesaplaması için de bu değer 0,2 ile çarpılır.12500×0,20=2500 stopaj değeridir. Yapılan hesaplamaya göre vergi mükellefi ya da sorumlusu, 2500 TL stopaj değerini muhtasar beyannameye eklemelidir.

Muhtasar beyannamenin verilme zamanları 1 ve 3 alık dönemleri kapsar. Beyanname düzenleyen mükellef ya da vergi sorumlusu, bu dönemlerin birinde beyannameyi verir. İşveren, 10 kişiden fazla işçi çalıştırıyorsa her ay hazırladığı muhtasar beyannameyi vergi dairesine vermek zorundadır.10’dan az işçi çalıştırıyorsa da beyanname 3 ayda bir verilmelidir.

Muhtasar kaç ayda bir?

Muhtasar beyanname aylık ya da üç aylık periyotlarda beyan edilir. Üç aylık beyan kapsamına girebilmek için vergi dairesi konuyla ilgili olarak bilgilendirilmeli ve işyerinde çalışan personel sayısı 10 ve daha az olmalıdır.

Muhtasarlar ne zaman verilir?

Muhtasar Beyanname Hangi Dönemlerde Verilmektedir? – Muhtasar beyanname, aylık veya 3 aylık periyotlarla verilmektedir. Muhtasar beyannameyi 3 aylık periyotlar halinde verebilmek için, ilgili işletmede çalışan kişi sayısının 10 veya daha az olması gerekmektedir.

Ayrıca 3 ayda bir muhtasar beyanname verecek işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine konu hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Muhtasar Beyannameler, aşağıda belirlenen tarihlerde saat 24.00’a kadar verilmelidir. •Ocak, Şubat ve Mart dönemi için 26 Nisan, •Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi için 26 Temmuz, •Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemi için 26 Ekim, •Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 26 Ocak Örneğin; 10 kişi ile çalışan bir işletme, düzenlediği muhtasar beyannameyi Ocak, Şubat ve Mart ayı için, en geç 26 Nisan tarihinde saat 24.00’a kadar vermesi ve ödemesi gerekmektedir.

Daha fazla çalışana sahip bir işletmenin ise, sözgelimi Şubat ayı için beyan etmesi gereken muhtasarı, Mart ayınının 26. gününün akşamına kadar vermesi gerekmektedir. Eğer ilgili beyanname verme işlemi, haftasonu tatiline denk geliyorsa, takip eden ilk iş günü içerisinde beyannamelerin verilmesi gerekmektedir.

SGK muhtasar ne demek?

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE PÜF NOKTALAR –

 • Vergilerin matrahları, sigortalarının sigorta primleri ve kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin beyanname MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİDİR,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri takip eden ayın 26’ıncı günü gece saat 23:59’a kadar verilmesi gerekmektedir. Aynı gün içerisinde ödenecektir.
 • 10 üzeri işçi çalıştıranlar her ay, 1-10 arası işçi çalıştıranlar prim ve hizmete ait bildirimlerini her ay vergi kesintisine ait bildirimlerini mart, haziran, eylül ve aralık vergilendirme döneminde 3 ayda bir, İçi çalıştırmayanlar 3 ayda bir beyanname vereceklerdir.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için mükellefiyet tesisi VERGİ DAİRESİ VEYA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ üzerinden yapılabilir.
 • 1003A ve 1003B kodlu Beyannameler için Ücrete İlişkin Yetki Şeması aşağıdaki şekildedir;
GENEL E-BEYANNAME GÖNDERME ŞİFRESİ ÜCRETE İLİŞKİN ALINAN ŞİFRE
Gönderilebilecek Beyannameler Ücrete ilişkin MPHB(1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB(1003A) vb. tüm beyannameler Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)
Kullanıcı Kodu Sayısı Yalnızca tek kullanıcı alınabilir Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.
Görüntüleme Yetkisi Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MHPB(1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir. Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)
See also:  Tus Ne Zaman?

ul>

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltmesinde matrah azalırsa önceki beyannamedeki fark kadar tahakkuk oluşur.
 • Verilen düzeltme haklı bir neden ilişkin ise vergi dairesi tarafından tahakkuk düzeltilebilir. YETERLİ BULUNMAZ İSE İNCELEMEYE SEVK EDİLEBİLİR.
 • Düzeltme işlemi sadece vergi kesintisine ilişkin ise sigortalı bilgilerinin tekrar beyan edilmesi gerekmez.
 • Kanuni süresindeki düzeltmelerde DAMGA VERGİSİ DOĞMAZ.
 • Kanuni süresinden sonraki düzeltmelerde DAMGA VERGİSİ DOĞAR.
 • Muhtasar ne demek islam?

  Bir eserin belli bir usule göre kısaltılması ve bu şekilde kısaltılan eserlerin ortak adı. İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü. Kitapların sayfa boşluklarına yazılan çoğu kısa açıklamalar için kullanılan terim.

  1 milyon TL gelir vergisi ne kadar?

  Maaş Oranı Yıl Ay Ayda iki kez Hafta Gün Saat Marjinal vergi oranı 41.8% Ortalama vergi oranı 41.1% İnsanlar ayrıca şunu soruyor: Özet Eğer Türkiye ‘da senede 1,000,000 TL kazanıyorsanız, toplam verginiz 411,016 TL olacaktır. Yani, net maaşınız yıllık 588,984 TL, aylık 49,082 TL olacaktır. Ortalama vergi oranınız 41.1% ve marjinal vergi oranınız 41.8% olacaktır.

  • Bu marjinal vergi oranı, ek gelirinizin bu oranda vergilendirileceği anlamına gelir.
  • Örneğin, maaşınızda 100 TL oranında bir artış, 41.76 TL oranında vergilendirilecektir.
  • Böylece, net maaşınız sadece 58.24 TL artacaktır.
  • Bonus Örneği 1,000 TL bonusu ekstra 582 TL fazladan net gelir elde edecektir.
  • Bir 5,000 TL bonusu fazladan 2,912 TL net gelir üretir.1,005,000 TL 1,010,000 TL 1,015,000 TL 1,020,000 TL 1,025,000 TL 1,030,000 TL 1,035,000 TL 1,040,000 TL 1,045,000 TL 1,050,000 TL 1,055,000 TL 1,060,000 TL 1,065,000 TL 1,070,000 TL 1,075,000 TL 1,080,000 TL 1,085,000 TL 1,090,000 TL 1,095,000 TL 1,100,000 TL NOT * Stopaj, Türkiye, 2023 gelir vergisinin tablolarına göre hesaplanır.

  Basitleştirme amacıyla bazı değişkenler (medeni durum ve diğerleri gibi) varsayılmıştır. Bu belge yasal otoriteyi temsil etmemektedir ve sadece yaklaştırma amacıyla kullanılacaktır. Array

  Şahıs stopaj öder mi?

  Stopaj Vergisi Nedir, Kim öder? – Gelir ya da kurumlar vergisine tabi kazançlara uygulanan ve kaynağından kesilen vergiye stopaj adı verilir. Kısaca özetlemek gerekirse gelir elde eden şahıslar veya kişiler, geliri elde etmeden vergilendirme yapılır. Vergi, işi yapan adına vergi dairelerine yatırılır.

  Muhtasar ile gelir vergisi aynı mı?

  Muhtasar beyanname, gelir vergisine ilişkin beyan türlerinden bir tanesidir. Gelir Vergisi Kanununun 84. maddesine göre ise işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemidir.

  Gelir vergisi ve stopaj aynı mı?

  Stopaj vergisi Stopaj ( kaynaktan kesme ), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.

  Muhtasar beyanname vermek zorunlu mu?

  Evet.4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

  Stopaj oranı yüzde kaç?

  Ücret Stopajı Nasıl Hesaplanır? – Ücret stopajı çalışanlar adına işveren tarafından ödenen stopaj vergisidir. Ücret stopajı oranı maaşın girdiği vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişiklik gösterir. Ücret stopaj kesintisi çalışanın brüt ücretinden SGK ve istisnalar çıkarıldıktan sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.2023 yılı gelir vergisi kesinti oranları en düşük ve en yüksek dilimlere göre aşağıdaki gibidir:

  1. Dilim (15%) 70.000 TL2. Dilim (20%) 150.000 TL3. Dilim (27%) 550.000 TL4. Dilim (35%) 1.900.000 TL 5. Dilim (40%) 1.900.000 TL üstü

  Muhtasar hangi amaçla yapılır?

  Aydınlatma Metni – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusu

  Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (” Logo ” veya ” Şirket “) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, www.elogo.com.tr internet sitesinde bulunan bilgi talebi formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

  Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bilgi talebi formu aracılığıyla kişisel verilerinizin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiğini aşağıda bulabilirsiniz: Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

  Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

  Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Bilgi talebi formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi.
  • Teklif almak istediğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili sizinle iletişime geçilmesi.
  • İlgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi ve destek verilmesi.
  • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.
  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

  Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenecektir:

  Açık rızanızı temin sağlamış olmanız halinde, pazarlama iletişim faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için kimlik ve iletişim bilgileriniz; iletişim tercihleriniz doğrultusunda, pazarlama, tanıtım, promosyon, reklam, etkinlik, teklif, kampanya hakkında tarafınıza bilgi verilmesi ile anket süreçlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi.

  İşlenen Kişisel Veriler

  Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında; kimlik, iletişim, çalıştığınız firma ismi, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu ve soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

  Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan taraflara, belirtilen amaçlarla aktarılır: Hizmet Aldığımız Şirketler ve İş Ortaklarımız: Üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin; elektronik ileti gönderimi için izin vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması) ile iş ortaklığı yaptığımız kişilerle ilgili ürün veya hizmetin sunulabilmesi kapsamında bilgi paylaşımı yapılması.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, internet sitemizde sunulan bilgi talebi formunun doldurulması aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

  İlgili Kişi Hakları

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Haklarınızı kullanmak için: Lütfen taleplerinizi içerir dilekçenizi aşağıdaki adrese posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ‘de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. 19.10.2022 Muhtasar, Türkçe karşılığı özet ya da kısaltılmış anlamına gelen bir kelimedir. Bilinen bir muhasebe terimi olan muhtasar, daha çok muhtasar beyanname kelime grubu olarak kullanılır. Muhtasar beyanname de mükelleften verginin kesilme yöntemlerinden biridir.

  1. Beyan tarihleri ve ne şekilde hazırlanması ile ilgili hususlar vergi kanunlarında belirtilmiştir.
  2. Imlerin muhtasar vergi beyannamesi vermesi gerektiği de yine ilgili kanun maddelerinde açıkça yer alır.
  3. Muhtasar beyanname, işveren ya da tevkifat yapan kişinin işyeri ile ilgili vergi matrahlarını toplu şekilde vergi dairesine bildirme işlemidir.

  Yapılan işlemde vergi ödemesi, vergi borçlusu tarafından değil de vergiden sorumlu olan kişi ya da kurum tarafından ödenir. Vergi borçlusu olarak adlandırılan kişi ya da kuruluşun bağlı olduğu kurum, vergi sorumlusu niteliği taşır. Vergi borçlusu yani çalışana ödemelerin yapıldığı aşamada işveren, toplam değerleri muhtasar beyanname adı altında düzenler.

  Düzenlenen beyanname vergi dairesine teslim edilir. Muhtasar beyanname, verginin beyan edilme şeklinin klasik yöntemlere nazaran daha kolay olduğu bir uygulamadır. Bu beyannameyi hazırlayacakların başında ticari şirketler gelir. Limited, anonim, komandit ve kolektif şirketler bu kategoride yer alıp, muhtasar beyanname vermek zorundadır.

  Stopaj kesintileri bu beyannamede açıkça belirtilmelidir. Bunu belirtmesi gereken kurumlardan biri de derneklerdir. Vakıflar da bu kategoride değerlendirilerek muhtasar beyanname usullerine tabi tutulur. Aynı zamanda, ortaklık yoluyla işleyen ticari oluşumlar, iktisadi kamu kuruluşları ve yatırım fonu yöneticiliği yapanlar muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

  Kamu kuruluşları ve idareleri de muhtasar beyanname vermekle yükümlüdür. Stopaj ile muhtasar terimi zaman zaman birbiri ile karıştırılır. Stopaj, verginin ödenme şeklidir. Muhtasar ise stopaj aracılığı ile kesilen vergileri ifade eder. Yani muhtasar bir vergi çeşidi iken stopaj, verginin ödenme şeklidir.

  Stopaj yolu ile kesilen vergiler, muhtasar beyannamede belirtilerek vergi dairesine ibraz edilir. Muhtasar beyanname kodları, ödenmesi gereken vergilerin miktarını gösteren bir kod tablosudur. Bu kodlar aşağıdaki gibi sıralanır.011: Asgari ücret ödemelerini belirtmekte birlikte beyannamenin % 15 oranında vergilendirilmesi gerektiğini gösterir.012: Asgari ücrete tabi olmayan çalışanların muhtasar beyanname kodunu ifade eder.

  1. 15-% 35 arası vergilendirmeyi ifade eder.021: Serbest meslekle uğraşanlara yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirmeye tabi tutulmayacağını ifade eder.031: Yapımı yıllara yayılan inşaat sektörünün işlerini kapsar.
  2. Vergi kesintisinin % 3 oranında olduğunu belirtir.032: Bu kod da inşaat sektörünün yıllara yayılmış olan işleri ile ilgilidir.

  Hak ediş niteliğinde olan bu vergilendirme oranında da % 3’lük dilim baz alınır.041: Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesine tabi olan kira gibi ödemeleri kapsar ve % 20’lik dilime tabidir.042: Kooperatif türündeki taşınmazların kiralanmasına yönelik yapılan ödemeleri kapsar ve yine % 20’lik vergi dilimine tabidir.093: ticari borsalarda tescil edilen ve satın alınan zirai mahsullere yapılan ödemeleri kapsar ve % 3’lük vergi dilimini kapsar.094: Ticari borsalara tescil edilmeden satın alınmış olan zirai mahsullere yönelik yapılan ödemeleri ifade eder ve vergilendirilmez.

  • Muhtasar beyannamenin hesaplanma yöntemi son derece pratiktir.
  • Örneğin X şirketinin 30 işçi çalıştırdığını düşünelim.
  • İşçilerin 10’u asgari ücretle çalışırken geri kalan 20 kişi de asgari ücrete tabi olmamış olsun.
  • Şirket işyeri için 10 bin TL kira ödesin.
  • Şirketin çalışan sayısı 10’dan fazla olduğu için her ayın en geç 26’sında muhtasar beyanname hazırlamalıdır.

  Asgari ücretle çalışan 10 işçi 011 koduna tabi iken diğer 20 işçi 012 koduna tabidir. Hazırlanan beyannamede bu kodlara göre gerekli hesaplama yapılır. Damga vergisi için de çalışanların maaş türleri dikkate alınmaksızın 302 kodu beyannameye eklenmelidir.

  İşletmenin kira gideri olduğu için 041 kodu ile brüt stopaj hesaplaması yapılır. Kira ödemesinin brüt değerini hesaplamak için 10000/0,8=12500 hesaplamasını yapmak yeterlidir. Yani kiranın brüt değeri 12.500 TL’dir. Stopaj hesaplaması için de bu değer 0,2 ile çarpılır.12500×0,20=2500 stopaj değeridir. Yapılan hesaplamaya göre vergi mükellefi ya da sorumlusu, 2500 TL stopaj değerini muhtasar beyannameye eklemelidir.

  Muhtasar beyannamenin verilme zamanları 1 ve 3 alık dönemleri kapsar. Beyanname düzenleyen mükellef ya da vergi sorumlusu, bu dönemlerin birinde beyannameyi verir. İşveren, 10 kişiden fazla işçi çalıştırıyorsa her ay hazırladığı muhtasar beyannameyi vergi dairesine vermek zorundadır.10’dan az işçi çalıştırıyorsa da beyanname 3 ayda bir verilmelidir.

  Muhtasar beyanname neden yapilir?

  Muhtasar beyanname, gelir vergisine ilişkin beyan türlerinden bir tanesidir. Gelir Vergisi Kanununun 84. maddesine göre ise işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemidir.

  Gelir vergisi muhtasar ödenmezse ne olur?

  Vergi borcu ödenmezse ne olur? – Vergi beyannamesinin verilmesiyle alınan tahakkuk fişinde yazan son ödeme tarihine kadar vergi borcu cezasız olarak ödenebilir. Vergi borcu ödeme süresi içinde ödenmezse borç takipli hale gelir ve vergi gecikme cezası alınır.

  Stopaj vergisi hangi durumlarda ödenir?

  Hangi Ödemelerde Stopaj Kesintisi Yapılır? – Günümüzde stopaj kesintileri birçok ödemelerde yapılır. Stopaj kesintisi çalışana yapılan maaş ödemelerinden serbest meslek ödemelerine, kira ödemeleri ve mevduat faizlerine gibi kanunda belirtilmiş olan çok sayıda ödeme stopaj vergisine tabi tutulur.