Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Sgk Primi Ne Kadar?

2023 aylık sigorta primi ne kadar?

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2023 yılı temmuz ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 402,44 TL ‘dir.

30 gün sigorta primi ne kadar?

Primleri Sigortalının Kendisi Tarafından Ödenen 4/1-a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılıklar – Özer DEMİRDİZEN, Sosyal Güvenlik Denetmeni Makalemizde kendi adına prim ödeyen 4/1-a kapsamındaki sigortalılıkların hangileri olduğu açıklanmakta ve bu kapsamda sigortalı olanların 2023 yılı ikinci altı aylık dönemi için belirlenen 13.414,50-TL aylık brüt asgari ücret üzerinden ne kadar prim ödeyecekleri açıklanmaktadır.

Özer DEMİRDİZEN Sosyal Güvenlik Denetmeni Mali Hukuk Bilim Uzmanı 1. Giriş Ülkemizde uygulamada olan ve emekli aylığı alabilmek için adına prim yatırılmasına ihtiyaç duyulan uzun vadeli sigortalılıkları bildirim şekline göre ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar, adına prim ödenmesi gereken sigortalılar ve primini kendisi ödeyen sigortalılardır.

Adına prim ödenmesi gereken sigortalılar, hizmet akdiyle bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar, kamu idarelerinde görev yapanlar, muhtarlar ile ek-9’ncu madde kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar olup, bunların bildirimleri işverenleri ya da devlet tarafından yapılmakta ve ödenmektedir.

Öte yandan, kendi adına prim ödemesi gereken sigortalıları ise 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞKUR) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) şeklinde üçe ayırıp incelemek mümkündür. Kendi adına prim ödemesi gereken 4/1-b kapsamındaki sigortalılar; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar, geçici 16’ncı madde kapsamında vergiden muaf el işi yapan kadınlardır.

Memurluktan ayrılmış olup isteğe bağlı iştirakçi olanları kendi adına prim ödeyen 4/1-c kapsamındaki sigortalılığa örnek gösterebiliriz. Makalemizde kendi adına prim ödeyen 4/1-a kapsamındaki sigortalılıkların hangileri olduğu açıklanmakta ve bu kapsamda sigortalı olanların 2023 yılı ikinci altı aylık dönemi için belirlenen 13.414,50-TL aylık brüt asgari ücret üzerinden ne kadar prim ödeyecekleri açıklanmaktadır.

 • 2. Ek-5 nci Maddeye Tabi Sigortalılar
 • 01/03/2011 tarihi itibariyle uygulanmak üzere eklenen ek 5 nci madde ile tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlara kendi primlerini ödeyerek 4/1-a bendi kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir.
 • Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; öncelikle 18 yaşını doldurmuş olması, 4/1-a, 4/1-b ile 4/1-c k apsamında, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ve göre sigortalı sayılmaması, isteğe bağlı sigortalı ve isteğe bağlı iştirakçi olmaması, Sosyal Güvenlik Kurumundan ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan şartları taşıyanlardan tarım işlerinde süreksiz çalışanlar “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine ve ziraat odalarına onaylatıp, sürekli ikametlerinin bağlı olduğu veya çalıştıkları ildeki SGK birimine müracaat ederek sigortalılıklarını müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatacaklardır.

Orman köylülerinden bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler ise “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu muhtarlık ile sürekli ikametlerinin bulunduğu veya çalıştıkları yerin bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı il müdürlükleri aracılığıyla veya kalkındırma kooperatiflerine onaylatıp, o yerdeki SGK birimine müracaat ederek sigortalılıklarını müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatacaklardır.

Ek-5 kapsamında sigortalı olanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 34,5’i oranında prim ödemektedirler. Bu p rimin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası, yüzde 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primi olmaktadır.01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi 30 gün üzerinden aylık en düşük 13.414,50 (aylık brüt asgari ücret) x %34,5 (ödenecek prim oranı) = 4.628-TL prim ödeyecektir.

 1. 3. Ek-6 ncı Maddeye Tabi Sigortalılar
 2. 5510 sayılı Kanuna 01/03/2011 tarihi itibariyle uygulanmak üzere eklenen ek 6’ncı madde ile ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/2-b bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilere kendi primlerini ödeyerek 4/1-a kapsamında sigortalı sayılma imkanı getirilmiştir.
 3. Bu kapsamda sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; 4/1-a kapsamında tam süreli çalışmaması ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaması, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı olmaması, isteğe bağlı sigortalı olmaması, 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında sigortalı olmaması, kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir.

Bu şartları taşıyanlardan ek-6’ncı madde kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini yaptıkları ildeki SGK birimine müracaat edecekler, sigortalılıkları da bildirgenin verildiği tarih itibariyle başlatılacaktır.

Bildirgede toplu taşıma aracı sahibinin (taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçları) ay içinde on günden az çalıştırdığı sigortalıya ilişkin beyanı ile ek 6’ncı madde kapsamında sigortalı olacak kişinin beyanı bulunacak, söz konusu bildirge ayrıca toplu taşıma aracı sahibinin bağlı olduğu oda (şoförler odası, minibüsçüler odası, otobüsçüler odası ve diğer) ya da meslek kooperatiflerince onaylanacaktır.

Ek-6’ncı madde kapsamında sigortalı olmak isteyenler “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ildeki SGK birimine müracaat edecekler, sigortalılıkları da sigortalılıkları da bildirgenin verildiği tarih itibariyle başlatılacaktır.

Ek-6 kapsamında sigortalı olanlar prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32,5’i oranında prim ödemektedirler. Bu primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. Bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olmak isteyenler yüzde 3 oranındaki işsizlik sigortası primini de ödeyebilmektedirler.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakkı düşmektedir.01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi aylık en düşük 13.414,50 (aylık brüt asgari ücret) x %32,5 (ödenecek prim oranı)=4.359,71-TL (işsizlik primi dahil 4.762,15-TL) ödeyecektir.4.4/1-A Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılar İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemeleri suretiyle uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta türüdür.

Bu sigorta türünde kısa vadeli sigorta kolları yer almamaktadır. İsteğe bağlı sigortalılıklar kapsamında sigortalı sayılabilmesi için başvuran kişinin; Türkiye’de ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması (sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışması ya da tam gün çalışmaması), kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almaması gerekmektedir.

Ancak, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır.

Türkiye’de ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanların isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinde beyan etmiş oldukları Türkiye’deki adresi ikamet adresi olarak esas alınmaktadır. Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de bulunanlardan Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkündür.

İsteğe bağlı sigortalılar, kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. Bunlar; klasik isteğe bağlı sigortalılar, ay içerisinde 30 günden az çalışması olması nedeniyle kalan süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayanlar, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden uzun vadeli sigorta kolları yönünden isteğe bağlı sigortalı olanlar ile vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlardan isteğe bağlı sigortalı olanlardır.

Bunlardan klasik isteğe bağlı sigortalılar ile vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların sigorta primleri 4/1-b, ay içerisinde 30 günden az çalışması olması nedeniyle kalan süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayanlar ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden uzun vadeli sigorta kolları yönünden isteğe bağlı sigortalı olanların primleri 4/1-a kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.

Aşağıda 4/1-a kapsamında sayılan isteğe bağlı sigortalılıklara yer verilmektedir.A.5/1-g Kapsamında Sadece Uzun Vadeli Sigorta Primi Ödeyen Sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 5/1-g bendine göre, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/1-a bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

 • Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır.
 • Bu kapsamda yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4/1-a kapsamında sigortalılık sayılmaktadır.

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi” formunda “5 nci maddenin (g) bendine tabi sigortalı olmam nedeniyle uzun vade sigorta kolları yönünden isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum” kısmını işaretleyerek işyeri sicil dosyasının işlem gördüğü yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

Bunlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 20’si oranında prim ödemektedirler. Bu oranın hepsi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primidir.01/01/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olmak isteyen bir kişi aylık en düşük 13.414,50 (aylık brüt asgari ücret) x %20 (ödenecek prim oranı)=2.682,90-TL prim ödeyecektir.B.

Ay İçinde 30 Günden Az Çalışılan Sürelerini Tamamlayan Sigortalılar Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeleri halinde kalan sürelerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayabilmektedir.

 • Ay içinde 30 günden az çalışıp isteğe bağlı sigortalı olmak için müracaat edenlerden kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışanların aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik gün nedeni 6 (Kısmi istihdam), 7 (Puantaj kayıtları), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olanlar dikkate alınmaktadır.
 • Eksik gün nedeni 12 (Birden fazla) ve 13 (Diğer) olanların çalışmalarının kısmi istihdam, puantaj kayıtları veya ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma olması halinde bu sürelerde isteğe bağlı sigorta primi ödenebilecektir.

yapılan değişiklikle ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan sigortalıların isteğe bağlı sigortalılık statüleri 25/02/2011 tarihinden itibaren 4/1-a kapsamında sayılmaktadır. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi” formunda “ay içinde 30 günden az çalışmam nedeniyle kalan süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlamak istiyorum” kısmını işaretleyerek çalışmalarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

 1. Bunlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın yüzde 32’si oranında prim ödemektedirler.
 2. Bu primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primi olmaktadır.
 3. Bu sigortalılardan tabi olmak isteyenler yüzde 3 oranındaki işsizlik sigortası primini de ödeyebilmektedirler.

Örneğin; kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak ay içerisinde 10 gün çalışan bir sigortalı 01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda isteğe bağlı sigortalı olmak isterse aylık en düşük; 447,15 (günlük asgari kazanç) x 20 gün (30 güne tamamlaması için gerekli gün sayısı) x %32 (ödenecek prim oranı)=2.861,76-TL (işsizlik sigortası primi dahil 3.130,05-TL) prim ödeyecektir.5.2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılıklarının düzenlendiği 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 01/01/1984 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda çalışanların istekte bulunmaları halinde sigortalı olmaları sağlanmış idi.

Bu kapsamda sigortalı olma hakkı 01/10/2008 tarihinden itibaren kaldırılmış, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu sigortalılık yerine ek-5’nci madde kapsamında yeni bir isteğe bağlı tarım sigortalılığı getirilmiştir. Bununla beraber 01/05/2008 tarihinden önce 2925 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı tarım sigortalısı olanların bu hakları sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilmektedir.01/05/2008-30/09/2008 tarihleri arasında bu kapsamda sigortalı olanlar ise bu hallerinde değişiklik olmaması şartıyla en fazla 28/02/2011 tarihine kadar 2925 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı tarım sigortalısı olmaya devam ettirilmekte, bu tarihten sonra ise yukarıda anlattığımız ek5’nci madde kapsamında sigortalı sayılmaya başlanmaktadır.2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün olmaktadır.

Prim oranı yüzde 32,5 olup, bu oranın yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası primi, yüzde 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.01/07/2023-31/12/2023 döneminde bu kapsamda sigortalı olan bir kişi aylık 447,15 (günlük asgari kazanç) x 15 gün (aylık prim ödenecek gün sayısı) x %32,5 (ödenecek prim oranı)=2.179,86-TL prim ödeyecektir.6.

See also:  Tyt Ne Demek?

Sonuç Primleri sigortalının kendisi tarafından ödenen 4/1-a kapsamındaki sigortalılıklar tam olarak bilinmediği için bazı kişiler kendilerini fiilen çalışmadıkları halde hiç bilmedikleri işyerlerinden sahte sigortalı olarak bildirtmekte ve bunun için de bazı menfaat gruplarına para ödemektedirler. Bu durum tespit edildiğinde ise bu şekilde yapılan bildirimleri iptal edilmekte, sahtecilik sebebiyle haklarında takibat yapılmakta, ödedikleri paralar da boşa gitmektedir.

Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için 4/1-a kapsamında sigortalı olmak isteyenlerin makalemizde anlatılan sigortalılıklardan kendilerine uyanları tercih etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu makalenin tüm hakları ‘a aittir.

1 kişi SGK primi ne kadar?

Brüt Aylık Asgari Ücret 13.414,50 ₺
SGK Primi İşçi Payı (%14) 1.878,03 ₺
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 134,15 ₺
Kesintiler Toplamı 2.012,18 ₺
Net Asgari Ücret* 11.402,32 ₺

4a sigorta primi ne kadar 2023 Temmuz?

4B Sigorta Primi Nedir? – Sigorta hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasından önce Bağ-Kur sistemi olarak bilinen sigortalama türü, iş yeri sahibi ve esnafları kapsıyordu. Sözleşmeli şekilde herhangi bir işletme veya şirkette çalışmayan, kendine ait serbest mesleği icra eden ya da iş yeri sahibi olan kişiler 4B kapsamında sigortalanıyordu.

Bu kapsamda aynı zamanda sanatkarlar da yer almaktaydı. Bağ-Kur sisteminin SGK çatısına alınmasıyla birlikte bu grupta yer alan gelir sahipleri 4B kategorisiyle ifade edildi. Grupta bulunan sigortalılar 4B sigorta primi hesaplama işlemleri yaparak prim yatırmaya başladı.2023 yılında da prime esas alt gelir sınırı belirlendikten sonra 4B sigorta primi için oranlar açıklandı.

Bu bağlamda 2023 yılı Temmuz zammı ile Bağ-Kur primini asgari ücret üzerinden düzenli olarak ödeyenler için tutar 3.957 TL oldu. Primlerini düzenli olarak ödemeyen 4B sigorta primlileri için tutar 4.628 TL oldu.4B kategorisinde çalışanlar kendi adına gelir elde edenler olduğundan; prim hesaplaması, takibi ve ödemelerinden bizzat sorumludur.

Sigortamı kendim yatırmak istiyorum ne kadar 2023?

Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2023 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık asgari prim tutarı 3.202,56 TL ‘dir.

1 yıllık sigorta primi kaç gün?

SGK tarafından yıl 360 gün olarak esas alınmaktadır. Yılın fiilen kaç gün ettiğinden bağımsız olarak yılın standart olarak 5 gün az bir şekilde hesap edilmesi sigortalıların pek çok hak kaybına ve mağduriyetlerine neden olmaktadır.

İşveren bir işçi için ne kadar SGK primi öder 2023?

2023 Asgari Ücret SGK Primi Ne Kadardır? – Asgari ücret SGK primi, brüt maaş üzerinden hesaplanır. Bu hesaba göre, söz konusu tutarın %15,5’lik oranı SGK primi olarak kabul edilir. Bahsedilen tutar, işveren olarak ödemekle yükümlü olduğunuz miktardır. Netten brüte işveren maliyeti hesaplama işlemi yaparken bu kalemleri göz önünde bulundurmak gerekir.2023 Haziran itibarıyla yapılan düzenlemeye göre, 2023 asgari ücret SGK primi 3957,28 TL tutarındadır.

1 aylık SGK primi kaç para?

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren asgari ücrete yapılan zam ile birlikte en düşük sigorta primi 4.292,64 TL iken en yüksek sigorta primi ise 32.194,85 TL olarak belirlenmiştir.

1 aylık sigorta bedeli ne kadar?

Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34, geçen yılın temmuz ayına göre de yüzde 107 oranında artarak brüt 13.414 TL, net 11.402 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 15.761 TL’ye çıktı – Ahmet Kıvanç [email protected] Giriş: 20.06.2023 – 12:03 Güncelleme: 20.06.2023 – 16:37 ABONE OL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz’daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar. Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3.406 TL artarak 10.008 TL’den 13.414 TL’ye, net asgari ücret ise 2.895 TL artarak 8.507 TL’den 11.402 TL’ye yükseldi. Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak.

Asgari ücret ne oldu?
Birim: TL 2022 Ocak 2022 Temmuz 2023 Ocak 2023 Temmuz Değişim
Brüt asgari ücret 5,004 6,471 10,008 13,414 3,406
SGK primi işçi payı 701 906 1,401 1,878 477
İşsizlik sigortası primi işçi payı 50 65 100 134 34
Net asgari ücret 4,253 5,500 8,507 11,402 2,895
SGK primi işveren payı 776 1,003 1,551 2,079 528
İşsizlik sigortası primi işveren payı 100 129 200 268 68
İşverene maliyet 5,880 7,603 11,759 15,761 4,002
Ocak ayına göre artış oranı (%) 34.02
Temmuz 2022’ye göre artış oranı (%) 107.29

Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34.02, geçen yılın temmuz ayına göre ise yüzde 107.29 oranında arttı. Ocak-haziran döneminde 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yılın geri kalanında 500 liraya çıkacak.

10.000 TL nin SGK primi ne kadar?

Çalışan Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır? – Sgk Primi Ne Kadar Sigorta primi hesaplama ilk aşamada karışık gibi görünebilir. Ancak sigorta prim oranlarını brüt maaşınız üzerinden kolay bir örnekle açıklayabiliriz. Söz konusu brüt maaş 10.000 TL olsun.

Prim ücreti = (brüt ücret x işçi sigorta primi oranı) + (brüt ücret x işveren payı oranı) + (brüt ücret x işçi işsizlik oranı) + (brüt ücret x işveren işsizlik oranı)

Prim ücreti = (10.000 TL x %14) + (10.000 TL x %20,5) + (10.000 TL x %1) + (10.000 TL x %2) Prim ücreti = 1.400 TL + 2.050 TL + 100 TL + 200 TL = 3.750 TL Hesaplama sonucunda, 10.000 TL brüt ücretli bir çalışan için SGK’ye ödenmesi gereken sigorta primi 3.750 TL’dir. Bu hesaplamalar kafa karıştırıcı olabilir. Ancak SGK’ye ödenen primi çok daha kolay bir şekilde öğrenmeniz mümkün.

4a isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin e-devlet üzerinden veya ‘ İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki SGK ünitelerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ise talep dilekçesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2023 emekli sigorta primi ne kadar?

Emekli Çalışan SGK Ödemesi Ne Kadar? – Çalışan emekliler SGK kesintisi, işçi ve işveren paylarının toplanmasıyla ortaya çıkar. Güncel asgari ücrete göre maaş alan çalışan emekliler, 1.006,09 TL işçi payı öder. İşverenler ise emekli personelleri için 3.018,26 TL yatırır. Bu durumda da SGK için toplam 3.286,55 TL olacak.

4 A sigorta ne demek?

Bugün 4a olarak adlandırılan sigortanın kapsamını, özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilere sağlanan sosyal güvenceler oluşturuyor. Dolayısıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa göre bir işverene bağlı olarak çalıştırılan işçiler 4a kapsamında yer alıyor.

Ev hanımlarına sigorta primi ne kadar?

Ev hanımları emeklilik primleri ne kadar? –

Ev hanımlarının temmuz ayı itibariyle ödemeleri gereken prim 4.293 TL’dir. Devlet üçte bir oranında prim desteği sağlayacağı için ev hanımlarının emekli olması için aylık ödenmesi gereken prim 2.863 TL’dir. Devletin yıllık prim desteği ise 17.160 TL’dir.

Kendim sigortamı nasıl öderim?

İsteğe Bağlı Sigorta için Başvuru – İlk defa isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kişiler, ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile başvurabilirler veya E-Devlet üzerinden talep açabilirler.

2023 SSK gün satın alma ne kadar?

2023 Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar – 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : : 2.502,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı: : 75.060,00 TL

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.06.01-60558535 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar Tarih: 05.01.2023 GENELGE 2023/3 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için tespit edilerek, 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : : 2.502,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı: : 75.060,00 TL

b) Kamu sektöründe: 15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL 15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL+ 4.670,40 TL =8.121,60 TL 15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL 15/12/2022 -14/1/2023 devresi için : 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL 15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas; Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL Aylık kazanç üst sınırı : 75.060,00 TL 1.2- Çırak ve öğrenciler için; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları; a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için; 15/12/2022- 14/1/2023 dönemi için; 2022 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 215,70 TL x %50 = 107,85 TL 2023 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 333,60 TL x %50 = 166,80 TL 2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 107,85 TL x 16 gün = 1.725,60 TL 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL 15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 1.725,60 TL + 2.335,20 TL = 4.060,80 TL 15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL 1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için; Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

See also:  Thiocilline Ne IIn KullanıLıR?

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları; a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; Günlük kazanç tutarı : 333,60 TL Aylık kazanç tutarı : 10.008,00 TL b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için; 15/12/2022 – 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL 15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL + 4.670,40 TL = 8.121,60 TL 15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç tutarı : 333,60 TL Aylık kazanç tutarı : 10.008,00 TL 1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; – Yemek parası: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*) – Çocuk zammı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık) – Aile zammı (yardımı): 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için; 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL,
Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL,
Günlük kazanç üst sınırı : 1.000,80 TL,
Aylık kazanç üst sınırı : 30.024,00 TL,

olarak uygulanacaktır.1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.) 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 10 x % 37,5 = 1.251,00 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 30 x % 37,5 = 3.753,00 TL 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 10 x % 37,5 = 9.382,50 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 30 x % 37,5 = 28.147,50 TL a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 10 x % 32 = 1.067,52 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 10 x % 32 = 8.006,40 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 333,60 TL x % 2 = 6,67 TL (*) Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 6,67 TL x 9 = 60,03 TL b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL 2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları 2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar; 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında; Günlük kazanç alt sınırına göre :333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre :2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL, ödeyeceklerdir.2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar; 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre :2.502,00 TL x 30 x % 32,5 = 24.394,50 TL, 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 35,5 = 3.552,84 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 35,5 = 26.646,30 TL, ödeyeceklerdir.2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar; a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 333,60 TL x 30 x % 20 = 2.001,60 TL, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 2.502,00 TL x 30 x % 20 = 15.012,00 TL, b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler; İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında, Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x %32 = 3.202,56 TL(/30 x gün sayısı), Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x %32 = 24.019,20 TL(/30 x gün sayısı), İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler; 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında, Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 35 = 3.502,80 TL (/30 x gün sayısı), Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 35 = 26.271,00 TL (/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı; 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür.

 1. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.
 2. Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı: 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x 15 x % 32,5 = 1.626,30 TL olacaktır.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları 3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; – (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL, – (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL, prim ödeyeceklerdir.3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan; a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL, b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL prim ödeyeceklerdir.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları; 4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 10.008,00 TL x % 3 = 300,24 TL olacaktır.4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 10.008,00 TL x 2 = 20.016,00 TL x % 12 = 2.401,92 TL, olacaktır.4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 10.008,00 TL / 3 = 3.336,00 TL x % 12 = 400,32 TL, olacaktır.4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 10.008,00 TL x % 6 = 600,48 TL, olacaktır.5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32 ‘sidir.3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın %45 ‘idir.

Buna göre, 2023 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında, – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 333,60 TL x % 32= 106,75 TL (*) Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL esas alınacaktır.5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında, – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 333,60 TL x % 20 = 66,72 TL, Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 20 = 500,40 TL, esas alınacaktır.2023 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise; 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında, – Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 333,60 TL x % 45 = 150,12 TL Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 45 = 1.125,90 TL esas alınacaktır.6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

See also:  Eyrek AltıNıN Fiyatı Ne Kadar?

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı; -1/1/2023 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 333,60 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 333,60 TL asgari günlük kazanç üzerinden, Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı; -1/1/2023 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 166,80 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri, 166,80 TL asgari günlük kazanç üzerinden, hesaplanacaktır.7- Emzirme ödeneği 5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %64,27 olduğu dikkate alındığında, 2022 yılında 316,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2023 yılında 520,00 TL olacaktır.8- Cenaze ödeneği 5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %64,27 olarak açıklanması nedeniyle 2022 yılında 1.250,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2023 yılı için 2.054,00 TL olarak belirlenmiştir.9- İdari para cezaları 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için 10.008,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*) 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

5 yıl kaç gün prim yapar?

Ancak şartlar SSK ve Bağ-Kur’a ya da Emekli Sandığı’na göre değişiklikler gösteriyor. Faruk Erdem’in köşe yazısında aktardığına göre 01.10.2008’den sonra Bağ- Kurlular ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar için 1800 gün (60 ay-5 yıl), SSK’ya bağlı olanlar için ise 900 gün (30 ay) prim ödeme şartı aranıyor.

360 gün prim kaç TL?

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK? 360 gün (12 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 38 bin 430,72 TL olacak.540 gün (18 ay) askerlik borçlanması bedeli 2023 yılı için en az 57 bin 6462,08 TL olacak.

2023 asgari ücret sigorta primi ne kadar?

Asgari ücret 2023 işveren maliyeti ne kadar? Asgari ücret maliyet tablosu! Sgk Primi Ne Kadar Asgari ücret ara zam oranı oranı sonrasında gözler işveren maliyetine çevrildi. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla 2023 asgari ücret işveren desteğinde yeni tutar da netlik kazandı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları.

 1. ASGARİ ÜCRET 2023 İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR? Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
 2. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu. Sgk Primi Ne Kadar ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 NE KADAR? İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteğinde yeni rakam Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Bakan Işıkhan, “Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ‘ya çıkardık.2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk.2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk.400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Isveren Isciye aylik ne kadar sigorta Oder 2023?

1 Aylık Sigorta Primi Ne Kadardır? – Asgari ücret işveren maliyeti dâhilinde sağlık ve işsizlik primleri bulunur. İşsizlik ödeneği dışında kalan tutar sigorta primi olarak adlandırılır. Temmuz ayından itibaren geçerli olmak kaydıyla 2023 aylık sigorta primi 2.749,87 TL’dir.

2023 Ek 6 sigorta primi ne kadar?

Prim İşlemleri Buna göre 2023 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 10.008 TL × %32,5= 3.252,6 TL ‘dir (Azami tutar ise 24.394,50 TL’dir).

2023 Temmuz bağkur primi ne kadar?

2023 Yılı 2.dönem Aylık Bağkur Primi Belli Oldu. Şirketim olunca, bağkur primi her ay ödemek zorunda mıyım, ödemez isem ne olur? – Tomi Um B ağkur primi 2023 yılı 2.dönem için son asgari ücret artışından sonra 3.957,17 TL oldu. Bu tutar düzenli ödeme yaparsanız indirimli hali. Ödemeyi unuttuğunuzda % 5 indirim gidiyor ve 4.627,87 TL ödemeniz gerekiyor. Yani açıkçası bağkur primi ödemek biraz lüks oldu 🙂 özmen Zamlı bağkur primi ilk defa 2023 Temmuz ayının son günü ödenecek.2023 yılı 2.dönem bağkur primleri aşağıdaki şekilde; Bağkur Primi: 3.957,17 TL Düzenli öderseniz İndirimli Bağkur Primi: 3.957,17 TL. Geçen dönem aylık bağkur prim tutarı ise 2952,36 TL’ydi Bu noktada, 2023 Yılı temmuz ayının son günlerinde birçok kişinin aklına ” bağkur primi ödemek benim ne işime yarıyor, ödemesem ne olur gibi ” soruların geleceğini düşündüğüm için bu yazıyı yazmak istedim. 1 -Emekli Olamazsınız- 25 yaşında bir arkadaş için emeklilik kelimesinin hiçbir şey ifade etmediğini biliyorum. Ama temel olarak ilk bilmeniz gereken bağkur primi ödemezseniz emekli olup, emekli maaşı alamazsınız. Şahıs şirketim var, ne zaman emekli olacağım? – 25 yıl prim ödemeniz ve 65 yaşında olmanız gerekli.

 • Bu noktada eğer bağkur primi sizin bütçenizi sarsmıyor ise ödemenizi öneririm ama bir kuruma borçlu olmak sizi tedirgin etmiyor ise bağkur primi ödemeyip arada çıkan vergi/sigorta aflarından yararlanarak gecikme faizini belli oranda sildirip o tarihlerde de ödeme yapabilirsiniz.
 • Bizim işimiz, Amerika’daki her yaşlı vatandaşın hak ettiği haysiyetle emekli olabilmesi ve engelli herkesin ihtiyaç duyduğu güvenlikle yaşayabilmesi için Sosyal Güvenliği genişletmek olmalıdır.

Türkiye için de aynı şey şüphesiz söz konusu olmalı. Emekli maaşlarını burada yazmak bile istemiyorum. Şerif Mardin’in merkez-çevre kuramı artık yok. Emekli maaşı ile yaşayan herkes artık neredeyse kent yoksulu. Bazen yapılandırmalarda bağkur dondurma çıkıyor.

Yani geçmiş dönemde ödemediğiniz borçları sildirip ileride o tarihlerin primini ödeyip satın alabiliyorsunuz. Bağkur borcumu ödemedim diye hesabıma haciz gelir mi? – Yok. Yani uygulamada ben haciz geldiğini hiç görmedim. Pek pratiği olmayan bir şey bağkur borcu için e-haciz. Ama vergi borcu olsaydı gelirdi.

Şimdi bir şey yazacağım da.2 -Devlet Hastanelerinden sağlık hizmeti bir süre sonra alamazsınız 60 günden fazla bağkur borcu olunca devlet hastanesine gittiğinizde sağlık hizmeti alamıyorsunuz ama bu düzenleme 2022 sonuna kadar ertelenmişti. Şimdi 2023’de seçim var o yüzden bence bu uygulama uzatılır. Ödeyen var mıdır bilmiyorum ama en yüksek aylık ödeyebileceğiniz bağkur primi de 25.895,70 TL Bağkur primimi düşük ödersem emekli maaşım da düşük mü olur? Son düzenlemelerden sonra yüksek prim ödeyen ile düşük prim ödeyen kişilerin emekli maaşları arasında fark azaldı.

Minimum ödeyen ile minimumun iki buçuk katı ödeyen kişinin emekli maaşları birbirine çok yakın oluyor. Ek olarak; bildiğiniz üzere GSS diye kimsenin ödemediği bir şey çıkmıştı. Bütün bağkur primlerinizi ödediniz emekli olacaksınız ama GSS borcunuz var ise emekli olamıyorsunuz. Yani bağkur prim tutarınız ile emeklilik arasındaki ilişki biraz bozuldu.Son brüt ücreti 28.000TL olan ve 7285 prim günü olan kişinin emekli olduğunda alacağı emekli aylığı 7.577 TL, asgariden ödeyen de 7.500 TL.

Bağkur çok bozdu 🙂 7500 ₺ alan zam ile yine 7500 ₺ falan alıyor, garip bir sistem S onuç olarak 2023 yılında bağkur primi ödeyeyim mi diye düşünüyorsanız takdir sizin ama yukarıda yazdığım gibi vergi borcu gibi sıkı takip edilen bir kamu alacağı değil.

Bütçenizi sarsmıyor ise ödeyin ve aylık check listinizde üzerine çizersiniz aklınız rahat eder ama 4.000 TL bağkur primi ödemek bütçemi sarsar veya bağkur ödemek istemiyorum diyorsanız bu düşünce de çok da anormal bir düşünce değil 🙂 Görüşmek üzere 👋 Arkadaşlar bu arada biz önemli konuları, ödeme son günlerini v.b şeyleri mailchimp üzerinden listemizdekilere mail atıyoruz.

İsterseniz bize mail gönderirseniz sizi de o listeye ekleriz veya sayfanın altındaki forma mail adresinizi de yazabilirsiniz. [email protected] Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı Özmen Mali Müşavirlik A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz.