Sabor De Minas

Dicas | Recomendações | Comentários

Vasi Ne Demek?

Vasi demek ne anlama gelir?

Vasi, en basit tabiri ile velayet altında bulunmayan küçüklerin, sulh hukuk mahkemesi tarafından alınan karar ile kısıtlanmış kişilerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapis cezası almış kişilerin mal varlığını ve kişilik haklarını korumak ve yönetmek amacı ile atanan kişidir.

Vasi olunca ne olur?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

Birisine vasi olmak ne demek?

Vasilik, bir kimsenin akıl hastalığı, hükümlülük, yaş küçüklüğü, kısıtlılık gibi yetkin olmadığı hallerde malvarlığının yönetimi ve kişilik haklarının korunmasını sağlamak için atanan kişi demektir. Kişinin menfaati ne ise, mahkeme kararıyla atanan vasi tüm hukuki işlerde bu menfaatleri korumakla yükümlüdür.

Vasi kimlere verilir?

Vasilik Davası Nedir; Kimler Vesayet Altına Alınabilir? – Vasilik davası nedir? Ne kadar sürer? Vasi kime denir kapsamında vesayet altındaki küçüklere ya da kısıtlılığı olan erginlere vasi atanırken, vasilerin bazı özelliklere sahip olması beklenir. Sabırlı olmak, hoşgörülü olmak, iyi niyetli yaklaşmak, insanlarla iletişiminin iyi olması gerekir.

Bunun yanında vasinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Vasilik birden fazla kişiye de verilebilirken; vasilerin ortak şekilde hareket etmesi ön görülür. Bir vasi normalde 2 yıl görev yapar ve gerekiyorsa 2 yıl daha uzatılarak 4 yıl görev yapabilir. Görevini bırakmaması için 4 yıl boyunca ok istisna durumların olması gerekir.

Kişilerin vesayet altına alınabilmesi için;

Yasal olarak ergin olmaması Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı olması Parasını savurganca harcaması Toplama zararlı olabilecek, psikolojik ruh haline sahip olması Alkol ya da uyuşturucu madde kullanan olmalı Özgürlüğün bağlandığı cezaların alınmış olması gerekir.

Yaşlılık, deneyimsizlik, Alzheimmer, Parkinson, demans gibi ağır hastalık durumları olan kişiler, vesayet altına alınır. : Vasilik Davası Nedir? Ne Kadar Sürer? Vasi Kime Denir? » Melih SAATÇI – Avukatlık ve Hukuk Bürosu – TRABZON

Vasi tapuda satış yapabilir mi?

Vasiler Satış Yapabilir mi? Vasinin satışa izin davası açarak görevli ve yetkili mahkemelerden onay alması durumunda satış yapılması mümkündür. Eğer satışa konu olan mallar taşınır nitelikteyse sadece vesayet makamı izni yeterli olur. Taşınmaz malların satışı söz konusu olduğunda denetim makamı onayı da gereklidir.

Vasi neden alınır?

Velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlama hali olan erginler adına vasi atanmaktadır. Kendi haklarını ve mali menfaatlerini koruyamayacak durumda olmaları nedeniyle koruma altına almak adına vasi atanması kararı verilmektedir.

Vasi olan bir kişi malları satabilir mi?

VESAYET ALTINDA BULUNAN KİŞİNİN MALLARININ SATIŞI – Vesayet altındaki kimselerin malları ise vasisi tarafından açık arttırma yoluyla satılabilir. Ancak bu duruma vasi kendisi karar veremez. Vasi söz konusu malları satmak için vesayet makamından izin almakla mükelleftir.

Vasisi olan kişi ölürse ne olur?

Vasilik Görevinin Sona Ermesi Vesayetin sona ermesi ile birlikte vasinin görevi de kendiliğinden sona ermektedir. Ancak vesayet hali sona ermeden de vasilik görevinin sona ermesi mümkündür.

 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 479-486’ncı maddeleri arasında vasilik görevinin sona ermesine ilişkin hükümleri düzenlenmiştir. Buna göre her bir sona erme hallerine aşağıda ayrı ayrı yer vermekteyiz:
 • a. Vasilik Görevinin Kendiliğinden Sona Ermesi
 • i. Fiil Ehliyetinin Kaybı Ve Ölüm

Vasi atanma şartlarından biri fiil ehliyetine sahip olmaktır. Bu nedenle vasinin vasi atanırken fiil ehliyetine sahip olmak olup da fiil ehliyetini daha sonra kaybetmesi halinde vasilik görevi sona erer. Fiil ehliyetinin kaybının geçici olması halinde vasilik görevinin sona erip ermeyeceği tartışmalıdır.

 1. Bazı yazarlara göre fiil ehliyetinin kaybının geçici olup olmaması önemli değildir.
 2. Fiil ehliyeti geçici olarak kaybedilmiş ve kısa süre içinde tekrar kazanılmış olsa bile fiil ehliyetinin kaybı anında vasilik görevi sona erer.
 3. Anun koyucu, vasilik görevinin sona ermesi için fiil ehliyetinin herhangi bir nedenle kaybını yeterli görmüş, fiil ehliyetinin kaybının geçici veya sürekli olup olmaması aranmamıştır.

Bazı yazarlara göre ise, vasi ayırt etme gücünü geçici olarak kaybetmişse bu durumda vasilik görevi kendiliğinden sonra ermez. Sık aralıklarla ayırt etme gücünün geçici olarak kaybedilmesi söz konusu ise vasinin yeterliliği vesayet makamı tarafından değerlendirilmelidir.

Vasinin fiil ehliyetinin kaybı ile ancak vasilik görevi sona erer, vesayet durumu son bulmaz. Vasinin görevi sona erdiği için ilgili kişiye yeni bir vasi atanır. Vasinin ölümü halinde de vasilik görevi kendiliğinden sona erer. ii. Sürenin Dolması TMK’nın 456’ncı maddesine göre, vasi kural olarak iki yıl için atanmaktadır.

Vesayet makamı iki yıllık sürenin sonunda yeniden her defasında iki yıl görev süresini uzatabilir; dört yılın bitiminde ise vasinin görevden çekilmesi mümkündür. Vesayet makamı birtakım nedenlerle iki yıllık süre bitiminde bu süreyi uzatmayabilir. Vasinin görev süresi bu şekilde uzatılmadığı takdirde sürenin dolmasıyla birlikte vasilik görevi kendiliğinden sona erer.

 1. iii. Kasıtlı Suçtan Mahkumiyet Hükmü
 2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun(“TCK”) 53/1-c bendine göre kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılır.
 3. Bunun sonucu olarak, vasi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı aldığı hapis cezasına mahkumiyetinin sonucu vesayete ilişkin bir hizmette bulunmaktan yoksun kalmakta ise hapis cezasının kesinleşmesi ile birlikte vasilik görevi kendiliğinden sona ermektedir.
 4. b. Vasinin Görevden Çekilmesi

Kural olarak vasi iki yıllık görev süresi dolmadan görevinden çekilemez. Ancak kanun bazı durumlarda vasinin çekilebilmesine olanak tanımış, bazı durumlarda ise çekilmeyi bir zorunluluk olarak düzenlemiştir. Bu durumları, vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması, vasilikten kaçınma sebeplerinden birinin ortaya çıkması ve haklı bir sebebin ortaya çıkması olarak sıralayabiliriz.i.

 • Vasiliğe engel olan haller şu şekildedir;
 • Ø Kısıtlılar
 • Ø Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler
 • Ø Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar
 • Ø İlgili vesayet daireleri hâkimleri vasi olmazlar.
 • ii. Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması
 • Vasilikten kaçınma sebepleri;
 • Ø Altmış yaşını doldurmuş olmak
 • Ø Bedensel özürlüleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olmak
 • Ø Dörtten çok çocuğun velisi olmak
 • Ø Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyesi, hakimlik ve savcılık mesleği mensubu olmaktır.

TMK’nın 481’inci maddesine göre, atanmasından sonra bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı taktirde vasi sürenin bitiminden hemen önce görevinden alınmasını isteyebilir. Vasi bu talebini vesayet makamına yapacaktır. Ancak kaçınma sebepleri, vasilik engellerinin tersine vasinin korunmasını amaçladığı için, vesayet makamı yapacağı inceleme sonrasında, önemli sebepler mevcutsa vasinin görev süresinin sonuna kadar görevine devam etmesine karar verebilir.

iii. Haklı Sebebinin Ortaya Çıkması Vasi, görevi esnasında haklı bir sebebin ortaya çıkması halinde sürenin bitiminden evvel görevden alınmasını talep edebilir. Vasinin atanmasından sonra eğitimi için süre uzun süre yabancı ülkede bulunmak zorunda olması ya da mesleki kariyeri için uzun süre yurt dışında kalmak zorunda olması haklı sebeplere örnek olarak gösterilebilir.

Vasinin gösterdiği sebeplere rağmen talebi vesayet makamınca reddedilirse, vasi, bu kadarın tebliğinden itibaren on gün içinde denetim makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir ve denetim makamı tarafından verilen karar kesindir. Ayrıca vesayet makamı haklı sebeple görevine son verse bile vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla yükümlü olup görevine devam etmek zorundadır.

 1. c. Vasinin Görevden Alınması
 2. TMK’nın 483’üncü maddesinde vasinin görevden alınması için bir takım nedenler öngörülmüştür. Vasilik görevinden alınması için nedenler şu şekildedir;
 3. Ø Vasinin görevini ağır surette savsaklaması
 4. Ø Vasinin yetkilerini kötüye kullanması
 5. Ø Vasinin güveni sarsıcı davranışlarda bulunması
 6. Ø Vasinin borç ödemede acze düşmesi
 7. Ø Vasinin süresinde defter tutmaması veya tamamlamaması
See also:  Qual O Significado Do Nome Gustavo?

TMK’nın 483/2. Maddesinde vesayet makamının takdirine bağlı olarak vasinin görevden alınma nedeni olarak görevi yapmadan yetersizlik hali öngörülmüştür. Yetersizlik halinin görevin yapılmasına ilişkin olması şarttır. SONUÇ Vasilik görevinin kendiliğinden sona erme sebepleri fiil ehliyetinin kaybı, ölüm, sürenin dolması ve kasıtlı suçtan mahkumiyet hükmü verilmesidir.

Kural olarak vasi iki yıllık görev süresi dolmadan görevinden çekilemez. Vasinin görevden çekilmesi ancak vasiliğe engel bir durumun ortaya çıkması, kaçınma sebebinin ortaya çıkması veya haklı sebebinin ortaya çıkmasına bağlıdır. Vasinin görevden alınmasına ilişkin zorunlu nedenlerin ortaya çıkması halinde vesayet makamı vasinin görevine son verir.

Vasinin görevi yapmada yetersizlik göstermesi halinde ise vesayet makamının takdirine bağlı olarak vasi görevden alınabilir.

 • Av. Feyzan CANSU
 • İşbu bilgilendirme notu YÖNET Avukatlık Bürosu tarafından, kendi müvekkilleri ve ilgili kişiler için özel olarak, Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, sadece bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır.
 • Bu bilgilendirme notunda yer alan bilgiler; reklam niteliği veya herhangi bir ticari amaç taşımaz, Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz, hiçbir şekilde hukuki tavsiye veya görüş olarak değerlendirilemez.

Bu bilgilendirme notu burada belirtilen tarih itibariyle günceldir. YÖNET Avukatlık Bürosu’nun mevzuat veya olaylarda gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yıldız, Ekrem, Gürsoy, Serhan, Türk Vesayet Hukuku Yargılama Usul ve Esaslar, 2010, İstanbul, s.704-705.

GENÇCAN(Vesayet), s.632-633., Akt: KAYRAN, Belma, Türk Medeni Kanununda Vesayet Hukuku,2012, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.98, dpn.314. KAYRAN, Belma, Türk Medeni Kanununda Vesayet Hukuku,2012, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.98.

KAYRAN, Belma, Türk Medeni Kanununda Vesayet Hukuku,2012, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.99. KAYRAN, Belma, Türk Medeni Kanununda Vesayet Hukuku,2012, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.100.

Vasi kimler olamaz?

Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti Vasi, vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesince tayin olunur. Mahkemenin izni ile bizzat kısıtlı tarafından tayin edilemez. Genellikle Sulh Mahkemesi, vasiliğe baba veya ananın ya da kendisine vasi tayin edilecek kısıtlı adayının gösterdiği kimseyi atar. Vasi olacak kimsenin M.K.413. Maddesinin 1. Fıkrasın göre :

Mahkeme kararıyla dahi olsa da reşit olması gerekir.Vesayet işlerini görmeye ehil olması gerekir.Vesayete engel sebeplerden birinin bulunmaması gerekir.

Körler ve dilsizler vasiliğe ehil değildirler. Vasi atanacak kişinin, kısıtlanacak olan kimsenin mallarını idare edecek, onun bakım ve korunmasını sağlayabilecek güç ve yetenekte olması gerekir. Vasi olacak kişinin aynı zamanda M.K.418. Maddede sayılan olumsuz sebepleri de taşımaması gerekir.M.K.418.

 1. Maddeye göre; ‘kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler, menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, ilgili vesayet daireleri ve yargıçları” vasi olarak atanamazlar.
 2. Hâkim gerekli gördüğü hallere birden fazla vasi atayabilir.

Birlikte vasilerden birinin ihmali ile vesayet altındaki kimse zarar görürse diğerleri de müteselsilen sorumlu olur. Hâkim haklı sebepler engellemedikçe vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın kan ve kayın hısımlarından birini vasi tayin eder.

 • Eğer hısımların vasiliğine engel sebepleri var ise ya da başka haklı sebepler söz konusu ise öncelik sırası ortadan kalkar.
 • Yine haklı sebepler engel olmadıkça vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana babasının gösterdiği kimse atanır.
 • Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vesayet altındaki kişinin hısımları, eşi, vesayet bölgesinde oturan ve kamu haklarından yararlanan diğer kişiler vasilik görevini kabul etmeye mecbudurlar.

Ancak M.K.417. Maddede vasilikten kaçınma sebepleri belirtilmiştir. Esasen vasi adayının ileri sürdüğü, vasiliğe yeterli ya da yetenekli olmadığı veya görevi sebebiyle çok meşgul olduğu gibi mazeretleri hâkim yerinde görmezse o kişiyi vasi tayin eder. Fakat M.K.417.

Maddede belirtilen 60 yaşını doldurmuş olmak, bedensel özür ya da sürekli hastalık sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olmak, dörtten çok çocuğun velisi olmak, üzerinde başka bir vasilik görevi olmak gibi sebepler ile vasilikten kaçınılabilir. Bu halde hâkimin takdir yetkisi yoktur. Yine aynı madde, Cumhurbaşkanı, TBMM ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Hkimlik ve Savcılık mesleği mensuplarının vasilik görevini kabul etmeyebilecekleri belirtilmiştir.

İfade etmemiz gerekir ki, vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yerindeki Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin hâkim ve savcılarının mahkemeye üye olmaları ise vasi olmaktan yasaklılık sebebidir. Vasi tayinini gerektiren sebeplerden birinin mevcut ve sabit olduğu hallerde hâkim, vasi tayin edip etmemekte takdir hakkına sahip değildir.

 • Eğer vasi tayininden önce vesayet altına alınacak kişiye ait bir kısım işlerin görülmesi zorunlu ise geçici bir temsilci tayin edilerek koruma tedbiri alınmış olur.
 • Ayyım tayin edilir ve durum ilan olunur.
 • Buna göre M.K.420.
 • Maddeye göre : ‘’vasi atanacak kimseye ait işler zorunlıu kıldığı takdirde vasi atanmasından önce gerekli tedbirleri kendiliğinden alabilir ve öellikle vesayet altına alınması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırarak ona bir temsilci atayabilir”.

Bu karar tebliğ ve ilan edilir. Mahkeme, vasi tayinine ilişkin kararı vasiye yazılı olarak tebliğ eder. Kısıtlamaya, vasi atanmasına veya kısıtlanananın velayet altında bırakılmasına ilişkin karar kısıtıının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.

Kardeşe vasi olunur mu?

Kimler vasi olarak atanabilir? – Yalnızca gerçek kişiler vasi olarak atanabilir. Tüzel kişiler vasi olarak atanamazlar. Vasi olarak tayin edilecek kişinin reşit olması ve kısıtlı olmaması gerekir ve aynı zamanda Vasi olarak atanacak kişinin bu görevi yapabilecek yetenekte olması gerekir.

Vasi borçlardan sorumlu olur mu?

Vasinin ise vesayet altındaki şahsın borçlarından sorumlu tutulması mümkün değildir. Keza vesayet altına alınanın varsa taşınmazları vesayet makamı tarafından kayda alınmış belki tedbir bile konulmuştur.

Aileden Kimler vasi olur?

Vasi Olmak İçin Hangi Şartlar Aranır? – Bir kişinin vasi olabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:

Kişinin yakın akrabaları, Kişinin; mallarının bakımını, güvenliğini ve yönetimini gerçekleştirebilecek güce ve zekaya sahip olan kişiler, Kişinin anne ve babasının ve kendisinin tavsiye ettiği kişiler. Neden vasi atanması gerektiği ile ilgili kanıtların mahkemeye sunulması gerekir.

Vasi ücretini kim öder?

III-) Madde Gerekçesi: – Yürürlükteki Kanunun 400 üncü maddesini karşılamaktadır. Ancak yürürlükteki metinden farklı olarak maddeye, vasinin ücretinin vesayet altındaki kişinin malvarlığından karşılanmasının mümkün olmadığı hâllerde bu ücretin Hazine tarafından karşılanması hükmü eklenmiştir.

Vasi kararı süresiz olur mu?

Vesayet Süresi: – Vasilik, vesayet gibi işlemler çekişmesiz yargı işleridir. Çekişmesiz yargı işleri kural olarak Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmektedir. Vasi atama işlemi kural olarak 2 yıl için yapılır. Ancak vesayet makamının bu süreyi uzatması mümkündür.

Süre her uzatıldığında ikişer yıl için uzamaktadır. Eğer dört yıllık süre dolduysa, vasinin vesayetten kaçınma hakkı da saklı olacaktır. Vesayet süresinin uzatılması da talebe bağlı olarak yapılabilir. Eğer ki vasi, vesayet süresinin uzatılmasını istiyorsa, kararı veren mahkemeye başvurarak vesayet süresini uzatabilmektedir.

Vesayet makamı vasinin iş ve işlemlerinden memnun kalırsa, bu süreyi kendiliğinden ve aynı süreyle uzatabilme yetkisine de sahiptir. Eğer ki vasilik görevinin süresi uzatılmazsa, sürenin dolmasıyla beraber vasilik kurumu da kendiliğinden sonra erecektir.

See also:  Qual A Aranha Mais Venenosa Do Mundo?

Vasi miras evi satabilir mi?

Buna göre; taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet altındaki kişinin menfaatinin gerekli kıldığı hâllerde mümkündür. Satış, vesayet makamının bu iş için görevlendireceği bir kişi tarafından vasi de hazır olduğu hâlde açık artırmayla yapılır.

Vasiye miras kalır mı?

Vasi mirasçı olur mu? Tamer Heper Vasi mirasçı olur mu? 25 Kasım 2022, Cuma 07:00 Biz 6 kardeş olup bir kardeşimiz kısıtlıdır. Vefat eden kısıtlı kardeşimizin hissesinde vasinin fazladan payı var mıdır? H.D. *** Kısıtlı kimselere mahkeme kararı ile vasi tayin olunur.

 1. Isıtlı kişi, hayatta olduğu sürece, onunla ilgili işlemleri vasi yapar.
 2. Ancak vasi olmak demek, vesayet altına alınan kimsenin mirasçısı olmak demek değildir.
 3. Burada şu ayrıma da dikkat çekmek isterim: Çoğunlukla vasi olarak, akrabalardan biri tayin edilir.
 4. Şayet sorulan olayda vasi, böyle yakın bir akrabaysa ve yasal mirasçılar arasındaysa elbette yasal hakkı olduğu için mirasta pay sahibi olacak.

Ancak vasi olduğu için miras payı artmayacak. Yasal miras payını alacak. İkinci ihtimal, vasi olarak akrabalar dışında biri de tayin olunabilir. Bu halde zaten mirasta yasal olarak hissesi yoktur, vasi olduğu için de mirasçılar arasına girmemiştir. Dolayısıyla kısıtlı kardeşin ölümü ile yasal mirasçılar dışındaki vasinin mirasta herhangi bir payı olmayacaktır. Sıradaki haber yükleniyor. : Vasi mirasçı olur mu?

Vasisi olan kişi evlenebilir mi?

1-EVLENMEK İÇİN HANGİ EVRAKLARI HAZIRLAMALIYIZ? a) Kadın ve Erkeğin T.C. Nüfus Cüzdanlarının veya T.C. Yeni Kimlik Kartlarının aslı veya T.C. Geçici Kimlik belgesinden herhangi biri ile yapılabilir. b) Evlilik için sağlık raporları (Kadın-Erkek ayrı ayrı evlilik için sağlık raporu almalıdır.), c) 5 adet vesikalık fotoğraf (Kadın –Erkek) 2-EHLİYETLE VEYA MESLEK KİMLİKLERİ İLE EVLİLİK BAŞVURU YAPABİLİRMİYİM? Hayır, yapılamamaktadır.

 • Anunen belirtilen kimlikler harici başvuru alınmamaktadır. Evl. Yönt.
 • Md.18 3-EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORUNU NEREDEN ALABİLİRİZ? Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.
 • Örneğin; Aile Hekiminizden, Devlet Hastanelerinden, Özel Hastanelerden, Bayrampaşa Belediyesi Sağlık işleri müdürlüğünden temin edebilirsiniz.

Ancak özel hastanelerden alınan sağlık raporları hastanenin bağlı bulunduğu ilçe sağlık müdürlüğünden onaylatılması zorunludur. Evl. Yönt. Md.20 4-EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU NELERİ İÇERMELİDİR? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereği çiftlerin yapılan muayenesinde, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 123-124.

Maddeleri, Türk Medeni Kanunu 133. Maddesi ve Evlendirme Yönetmeliği 14-15. Maddelerinde belirtilen evlenmeye engel olacak hastalıklardan salim olduğuna dair fotoğraflı ve doktor onaylı rapordur. Evlilik İçin Sağlık raporunda fotoğraflar ve ilgili kanun yönetmeliğin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 5-EVLİLİK MÜRACAATINDA FOTOĞRAFLAR NASIL OLMALI? Fotoğrafın,renkli ve ön cepheden baş açık sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişişn son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.kadınların alın,çene ve yüzleri açık olmak şartı ile baş örtülü fotoğraflarıda kabul edilir.6-HER İKİMİZDE BAYRAMPAŞA’DA İKAMET ETMEKTEYİZ, BAŞVURU İŞLEMLERİNİ NASIL YAPMALIYIZ? Bayrampaşa sınırları içerisinde ikamet ediyorsanız, başvurunuzu evlendirme dairemize tüm evraklarınızla (Soru 1 belirtilen) birlikte eksiksiz bir şekilde bizzat veya noterden vekil atanan kişi veya kişiler vasıtasıyla vekâlet ile de başvuru yapabilirsiniz.7-BEN BAYRAMPAŞA’DA, NİŞANLIM BAŞKA BİR İLDE VEYA İLÇE’DE İKAMET EDİYOR, KENDİSİ GELMEDEN BAŞVURU YAPABİLİRMİYİM? Evlilik müracaatları çiftlerin birlikte başvurması halinde alınır.

Ancak evlenecek çiftlerden birinin gelememesi halinde başvurular, noterden evlilik işlemleri için vekil atadığı kişi ile de başvuru yapabilir.8-VEKÂLET (VEKİL ELİYLE) İLE BAŞVURU NASIL YAPABİLİRİM? Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile yürütebilir.

Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evlenecek kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır ( Evl.Yönt Md.17 ) ilgili maddeden de anlaşılacağı üzere başvuru yapacak kişi veya kişilere noter aracılığı ile vekalet verilmesi esastır.9-EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN VEKALET KİMLERE VERİLEBİLİR? 18 yaşını doldurmuş kanunen gerekli şartları taşıyan herkese vekalet verilebilir.10-BİZ ÇİFT OLARAK BAYRAMPAŞA’DA İKAMET ETMEKTEYİZ, NİKÂHIMIZI BAŞKA BİR İL VEYA İLÇE’DE YAPMAK İSTİYORUZ NE YAPMALIYIZ? 29/12/2020 tarihli İç işleri bakanlığının ilgili genelgesine istinaden; Kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecektir.

Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (Muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) yapılabileceklerdir.11-İZİN BELGESİ NEDİR? İkamet ettiğiniz ilçe evlendirme memurluğuna başvurarak başka bir ilçe, il, evlendirme dairesinde evlenmek istediğinize dair alınan beyannamedir.

 1. Evlendirme dairesine çift olarak (soru 1 ) birlikte veya çiftlerden birine ya da başka bir kişiye vekâlet (Soru 7) verme yoluyla başvuru yapmanız gerekmektedir.
 2. İzin Belgesi talepleri devam etmektedir, evlilik işlemleri için evraklarınızla (Soru 1) Evlendirme Şefliğimize birlikte veya noterden vekâletle (Soru 7) başvurmanız halinde tarafınıza izin belgesi verilecektir.

İzin Belgeniz ile Türkiye’nin her yerinde, yabancı ülkelerde, Türk Konsolosluklarında 6 ay süresi içerisinde evlenebilirsiniz 12-İZİN BELGESİ ALDIKTAN SONRA NİKÂH TARİHİ ALMAYA ÇİFTLERDEN BİRİ GELEBİLİR Mİ? Evet gelebilir. İzin belgesi üzerindeki aynı fotoğraflardan 5 adet getirmek şartı ile başvuru yapılabilir.13-İZİN BELGESİ ALDIĞIMIZ DA GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR? İzin Belgesi, sağlık raporlarının düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay (180 gün) süre ile geçerlidir.14-EVLENEBİLMEK İÇİN KAÇ YAŞINDA OLMAYILIM? On sekiz (18) yaşını doldurmuş ve kanunen bir engeli olmayan kişiler evlenebilirler.15-ON YEDİ (17) YAŞINDAYIM NASIL EVLENEBİLİRİM? On yedi (17) yaşını doldurmuş kişiler yasal temsilcinin izni ile evlenebilir.

Müracaat esnasında evlilik işlemleri için gerekli tüm evraklarla (Soru 1) birlikte çiftler ve yasal temsilcisinin de bulunması şartı ile başvuru yapılıp gün alındıktan sonra evlenebilirler.16-ON YEDİ 17 YAŞINDAYIM, AİLEM İSTANBUL DIŞINDA NASIL MÜRAACAT YAPABİLİRİM? On yedi (17) yaşını doldurmuş kişiler, evlenebilmeleri için yasal temsilcilerinin noterden onaylı muvafakatname vermesi şartıyla başvuru işlemleri tamamlayıp evlenebilirler.17-ON YEDİ (17) YAŞINDAYIM KİMLERDEN İZİN ALARAK EVLENEBİLİRİM? On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.18-ON YEDİ (17) YAŞINDAYIM KİMLERDEN İZİN ALARAK EVLENEBİLİRİM? On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.

Ancak; a) Anne baba yok ise, mahkemece belirtilen velayeti verilen vasinin mahkeme karar yazısı ile başvuru yapıp evlenebilir. b) Anne ölmüş baba yaşıyor ise, annenin hayatta olmadığına dair belgenin (nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği) ve babasıyla birlikte, evrakları tamam olarak, çiftler müracaat yapabilir ve evlenebilirler.

c) Baba ölmüş anne yaşıyor ise, babasının hayatta olmadığına dair belgenin (nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği) ve annesiyle birlikte, evrakları tamam olarak, çiftler müracaat yapabilir ve evlenebilirler.19-BOŞANAN KADIN HEMEN EVLENEBİLİR Mİ? Hayır, İddet (bekleme) süresi dolmadığı sürece evlenme işlemi yapılamaz.20-İDDET MÜDDETİ NEDİR? SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? Evliliğin sona ermesi ile birlikte kadınlar için başlayan süreçtir.

Süresi 300 gündür.21- BOŞANAN KADIN 300 GÜN BEKLEMEMEK İÇİN NE YAPMALIDIR? Kadının Aile Mahkemesinden alacağı, İddet (bekleme) süresinin kaldırılması kararı ile evlenebilir.22-EVLİLİK İŞLEMLERİNDE EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR? İlk alınan evrakın alındığı tarihe göre geçerlilik süresi 6 ay (180 gün)’dür.

(yabancı uyruklu evlilik işlemleri için ilgili bölüme bakınız) 23-EVLENMEK İÇİN BÜTÜN ŞARTLAR SAĞLANMASINA RAĞMEN MEMURUN NİKÂH KI YMAMA DURUMU VARMI? a) Evlendirme memuru, dosyayı incelemesi sonucunda Evlendirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde sayılmış bulunan evlenme manilerinden herhangi birini tespit ettiği takdirde evlenme yapmayı reddeder.

Bu hususu gerekçeli ve yazılı olarak taraflara duyurur. Taraflarca tespit edilen evlenme manisinin mevcut olmadığı belgelerle ispatlanmadığı sürece evlenme yapılamaz. Evlenmeye mani, nüfus kütüklerindeki bir işlem eksikliği sebebiyle ortaya çıkmışsa, bu eksiklik tamamlanmadıkça evlenme yapılamaz.

See also:  Qual O MêS 8?

b) Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.24-EVLENME ENGELLERİ NELERDİR? Evlenme engelleri aşağıda ki gibidir, a) Hısımlık; b) Evli olmak; c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; d) Gaiplik durumunda; gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

e) Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması; f) Sağlık raporu alınmaması veya alınamaması durumunda evlenme yapılamaz. g) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.25-MAL AYRILIĞI REJİMİ TALEBİ NE ZAMAN YAPMAMIZ GEREKİR? Mal ayrılığı rejimi talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı rejimi sözleşmesi müracaat esnasında ilgili kişiye bildirir zorundadır.26-ÖNCEKİ SOYADIMI EŞİMİN SOYADIYLA KULLANABİLİRMİYİM? Evet, kullanabilirsiniz, müracaat esnasında dilekçe ile belirtmeniz gerekmektedir.27-NİKÂH ŞAHİTLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? Şahit olacak kişiler; nikâh öncesinde T.C.

 • Nüfus Cüzdanı, T.C.
 • Yeni Kimlik Kartı, T.C.
 • Geçici Kimlik Belgesi, T.C.
 • No’lu Sürücü Belgesi, aynı zamanda T.C.
 • Resmi Statüsünde Bulunan Kimlikler, Yabancı uyruklu vatandaşlar için Pasaport, oturum izin ve veya çalışma izin belgesinden en az birisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.28-NİKÂH ŞAHİTLİĞİ ŞARTLARI NELERDİR? Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.

Görünüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir.29-BİRİNCİ DERECE YAKINLARIM, NİKÂH ŞAHİDİM OLABİLİR Mİ? On sekiz (18) yaşını doldurmuş, çifti tanımak şartı ile akıl sağlığı yerinde olan her kişi nikâh şahidi olabilir.30-EN AZ VE EN FAZLA KAÇ NİKÂH ŞAHİDİM OLABİLİR? En az 2 şahit, en fazla 4 kişi olabilmektedir.31-DIŞARDA DÜĞÜN SALONU VEYA OTEL GİBİ MEKÂNLARDA NİKÂH KIYDIRABİLİRMİYİM? Evlendirme Yönetmeliği, Tören Yerleri başlıklı 26.

Maddesinde; Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde (resmi saatlerde) yapılması esastır. Ancak tarafların isteği üzerine; a) İkametgâhlarda, özel bina veya salonlarda evlenme yapılabilir denildiğinden, mesai saati dışında yapılacak nikâh törenleri için nikâh memurlarının rızası ve müsaitlik durumu gereklidir.

ÖNEMLİ NOT: Dış mekânlarda yapılacak nikâh törenlerinin kanuni olarak zorunlu bir uygulama olmadığının ve nikâh memurunun müsaitlik ve onayının alınması gerektiğinin bilinmesi gereklidir.32-NİKÂH KIYILDIKTAN HEMEN SONRA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİP KİMLİK YENİLEMESİ YAPABİLİRMİYİZ? Evlendiğiniz tarihten itibaren 10 iş günü sonra nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz.33-FORMALİTE NİKÂH KIYDIRABİLİRMİYİM? DÜĞÜN SALONUNA FORMALİTE NİKÂH KIYDIRMAK İÇİN MEMURUNUZU ÇAĞIRABİLİRMİYİM? Hayır, böyle bir uygulama kanunen mümkün değildir.34-ÖNCEDEN DAVETSİZ BİR ŞEKİLDE NİKÂHIM KIYILDI NİKÂH SALONUNUZU TEKRARDAN DAVETLİ GELECEK ŞEKİLDE KULLANARAK NİKAH KIYILMASI MÜMKÜNMÜDÜR? Hayır, böyle bir uygulama kanunen mümkün değildir.35-YILDIRIM NİKÂHI YAPMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM? Böyle bir nikâh işlemi yoktur.36-EN ERKEN NE ZAMAN EVLENEBİLİRİM? Başvuru şartlarını ve evraklarını tamamlayan çiftler kanuni olarak evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmamaları halinde evlendirme şefliğimizce başvuruları alınır Evlendirme Yönetmeliği’nin Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre başlıklı 24.

 1. Maddesi gereği göre bir evliliğin yapılmasına 24 saat kalaya kadar itiraz süreci olduğu nedeni ile başvuru günü üzerinden 24 saat geçmeden evlendirme yapılmamaktadır.
 2. Önemli Not: Evlendirme şefliğinin müsaitlik durumana göre gün ve tarih verilmektedir.37-NİKÂH TAZELEME VAR MIDIR? Hayır, Kanunen nikâh tazeleme diye bir işlem yoktur.38-NİKÂHIMI TELEFON İLE İPTAL VEYA ERTELEME YAPABİLİRMİYİM? Hayır, telefon ile iptal mümkün değildir, [email protected] mail üzerinden çiftlerden birinin ıslak imzalı dilekçesi ile iptal veya erteleme işlemi gerçekleşebilir ve takibini yapabilir Çiftlerden ikisi de iptal veya erteleme için gelemiyorsa noterden vekil atanan kişi veya kişiler vasıtasıyla vekâlet ile de iptal işlemi veya erteleme işlemini gerçekleştirebilirler.39-TELEFONLA NİKÂH RANDEVU GÜNÜ ALABİLİYOR MUYUZ? Hayır.40 – SİZE NASIL ULAŞABİLİRİM [email protected] mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.41 -NİKÂH ŞEFLİĞİNİZ VE SALONLARINIZIN ADRESİ NERESİDİR? Bayrampaşa Belediyesi Evlendirme Şefliği ve Nikah Salonları Kocatepe Mahallesi şehir parkı caddesi no:10 Bayrampaşa/İstanbul BAYRAMPAŞALI ÇOCUKLAR FESTİVALDE DOYASIYA EĞLENİYOR – YouTube Bayrampaşa Belediyesi 776 subscribers BAYRAMPAŞALI ÇOCUKLAR FESTİVALDE DOYASIYA EĞLENİYOR Bayrampaşa Belediyesi Search Info Shopping Tap to unmute If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

You’re signed out Videos you watch may be added to the TV’s watch history and influence TV recommendations. To avoid this, cancel and sign in to YouTube on your computer. Cancel Confirm Share Include playlist An error occurred while retrieving sharing information.

Vasi davasını kim açar?

Vasilik davası ahkam-ı şahsiye görevi bulunan, hakkında vesayet kararı verilecek olan küçüğün veya kısıtlının yerleşim yeri mahkemesi özel yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Vasi Davasını Kim Açabilir? Vasi davalarında davalı yoktur, hasımsız olarak açılır. Genellikle davacı talepte bulunan kişi veya kamudur.

Bir kişinin vasisi nasıl olunur?

Vasi görev süresi ne kadar – Vasilik davası ile vasi atanması durumunda vasi iki yıl olarak görevlendirilir. Vesayet makamı, sürenin dolması ile ikişer yıl uzatabilir. Vasi 4 yıl sonunda vasilikten çekilebilir. Vasilik Davası hasımsız olarak Sulh hukuk mahkemesine açılır.

Vasilik Davası görülürken, nüfus kayıtları talep edilir, Vesayet altına alınacak kişi ve şahitler dinlenir. Vasi altına alınacak kişi için sağlık raporu alınır. Dava sonunda kişinin kısıtlanmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verilir. Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.

Vasi atanması hakkında daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Vasi almak kaç gün sürer?

Dava, içeriğe ve vasilik durumuna göre 120 ila 331 gün arasında sonuçlanması gerekir. Bu süre içerisinde dava ile ilgili tüm aşamaların kontrol altına alınmış olması zorunludur. Vasilik davası sonuçlandıktan sonra vasi tayin edilen kişi, vasilik belgesi almaya hak kazanır.

Evlilikte vasi ne demek?

İlk anlamına göre vasi; ebeveynlerini kaybetmiş bir çocuğun ya da akıl zayıflığı veya hastalığı bulunan bir kişinin mal varlığı ve mülkiyetlerini yöneten kimse olarak tanımlanır. İkinci anlamı ise ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan sorumlu kişi şeklinde ifade edilir.

Vasi olan kişi miras alabilir mi?

Vasi mirasçı olur mu? Tamer Heper Vasi mirasçı olur mu? 25 Kasım 2022, Cuma 07:00 Biz 6 kardeş olup bir kardeşimiz kısıtlıdır. Vefat eden kısıtlı kardeşimizin hissesinde vasinin fazladan payı var mıdır? H.D. *** Kısıtlı kimselere mahkeme kararı ile vasi tayin olunur.

Isıtlı kişi, hayatta olduğu sürece, onunla ilgili işlemleri vasi yapar. Ancak vasi olmak demek, vesayet altına alınan kimsenin mirasçısı olmak demek değildir. Burada şu ayrıma da dikkat çekmek isterim: Çoğunlukla vasi olarak, akrabalardan biri tayin edilir. Şayet sorulan olayda vasi, böyle yakın bir akrabaysa ve yasal mirasçılar arasındaysa elbette yasal hakkı olduğu için mirasta pay sahibi olacak.

Ancak vasi olduğu için miras payı artmayacak. Yasal miras payını alacak. İkinci ihtimal, vasi olarak akrabalar dışında biri de tayin olunabilir. Bu halde zaten mirasta yasal olarak hissesi yoktur, vasi olduğu için de mirasçılar arasına girmemiştir. Dolayısıyla kısıtlı kardeşin ölümü ile yasal mirasçılar dışındaki vasinin mirasta herhangi bir payı olmayacaktır. Sıradaki haber yükleniyor. : Vasi mirasçı olur mu?

Vasi borçlardan sorumlu olur mu?

Vasinin ise vesayet altındaki şahsın borçlarından sorumlu tutulması mümkün değildir.

Dinde vasi ne demek?

İmâmiyye ve İsmâiliyye Şîası’nda Hz. Peygamber’in daha hayatta iken yetkilerini ileriye dönük olarak kendisine devrettiğine inanılan kişi, vâris, temsilci.